Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J., M. van Agtmaal and N.J.M. van Eekeren. 2018. Quick scan mest en bodemkwaliteit: Invloed van mest en compost op de bodemkwaliteit, gewasproductie en emissies. Rep. 2018-008 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.

Number of pages: 32

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Maaike van Agtmaal, PhD;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Quick scan mest en bodemkwaliteit: Invloed van mest en compost op de bodemkwaliteit, gewasproductie en emissies

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het beleid rond de verduurzaming van de landbouw spelen de bodem, het bodemgebruik en bemesting een belangrijke rol. Met het oog hierop is er behoefte aan informatie over de kwaliteit van mest en compost en hun impact op het bodem- en watersysteem.

In dit rapport wordt ingegaan op de effecten van mest- en compost op de bodemkwaliteit en vitaliteit, gevolgd door de effecten op productie en diensten zoals de koolstofvastlegging, gewasproductie en benutting, biodiversiteit en het voorkomen van emissies naar water en lucht. Daarnaast wordt een matrix gepresenteerd die inzicht verschaft in de effecten van de mest- en compostkwaliteit op de bodem en bovengenoemde diensten. Na enkele voorbeelden van de toepassing in de praktijk wordt afgesloten met een visie op het handelingsperspectief vanuit het beleid om mest- en compostkwaliteit meer te laten bijdragen aan een vitale bodem.


Trefwoorden in Nederlands: Veehouderij, akkerbouw, mest, compost, mestbeleid, stikstof, uitspoeling
Quick scan mest en bodemkwaliteit