Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst, J.G.C. Deru and J. de Wit. 2014. Earthworms on the dairy farm: Guide for recognition, use and management. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.

Number of pages: 40

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 4,5 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Regenwormen op het melkveebedrijf: Handreiking voor herkennen, benutten en managen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Regenwormen zijn met het blote oog het meest zichtbare onderdeel van het bodemleven en maken ±15% uit van de totale biomassa van het bodemleven onder grasland. Op een melkveebedrijf zijn regenwormen belangrijk voor de afbraak van organische stof, het beschikbaar maken van nutriënten, behoud van bodemstructuur, menging van gronddeeltjes, waterinfiltratie, beworteling en uiteindelijk gewasopbrengst. Deze brochure geeft een handreiking voor het herkennen, benutten en managen van deze ondergrondse biodiversiteit op een melkveebedrijf.


Trefwoorden in Nederlands: wormen, regenwormen, waterinfiltratie, bodemleven, biodiversiteit, bodem
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Earthworms on the dairy farm: Guide for recognition, use and management

Abstract / summary in English:

To the naked eye earthworms are the most visible part of soil life and make up about 15% of the biomass of soil life under grassland. On a dairy farm earthworms are important for the decomposition of organic matter, making available nutrients, maintaining soil structure, mixing of soil particles, water infiltration, rooting and ultimately crop yield. This brochure provides a guide for identifying, utilization and managing this subterranean biodiversity on a dairy farm.


Keywords in English: worms, earthworms, water infiltration, soil life, biodiversity, soil
Regenwormen  op het melkveebedrijf