Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bokhorst, J.G. and L. Janmaat. 2013. Organic agriculture well equipped for phosphate cycling: good soil structure and healthy soil life are a source of phosphate. (In Dutch.). Ekoland. 33(7/8):22-23.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,59 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Fosfaatmijnen zijn wereldwijd relatief dun gezaaid. Op termijn dreigt fosfaat een schaarse grondstof te worden. Om eventuele schaarste voor de landbouw in te kunnen schatten is meer inzicht nodig in fosfaatbeschikbaarheid in relatie tot de opname door de plant. Het is daarbij de vraag of de gebruikelijke bodemanalyse van fosfaat wel goed inzicht geeft in de beschikbaarheid. Biologische landbouw toont aan dat dat niet het geval is.


Trefwoorden in Nederlands: grondanalyse - biologische landbouw - fosfaat - bodemstructuur - bemesting - bodemchemie - akkerbouw - kringlopen
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Organic agriculture well equipped for phosphate cycling: good soil structure and healthy soil life are a source of phosphate

Abstract / summary in English:

Worldwide there are relatively few phosphate mines, and phosphate is in danger of becoming a scarce resource. To assess the possible consequences for agriculture, more insight is needed into soil phosphate availability for plant uptake. One of the relevant questions is whether standard soil analysis methods for phosphate provide adequate insight into availability. Results from organic agriculture show that this is not the case.


Keywords in English: soil analysis - organic agriculture - phosphate - soil structure - soil fertilization - soil chemistry - arable farming - nutrient cycles
Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat