Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Branje, D., M. van Apeldoorn and M.C. Jong. 2013. The effect of Care Clowns in nursing homes for people with dementia: A survey to support the work of Care Clowns in the Netherlands. (In Dutch.). Rep. 2013-011 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 55 p.

Number of pages: 55

Type of document: Report

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Miek C. Jong Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Het effect van CareClowns bij dementerenden: Een inventariserend onderzoek ter ondersteuning van het werk van CareClowns in Nederland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In januari 2012 is een inventariserend onderzoek van gestart gegaan met als doelstelling om de mogelijke (positieve) effecten van CareClowns in zorginstellingen op een systematische manier in kaart te brengen. CareClowns brengen een bezoek aan zorginstellingen om de eenzaamheid en het isolement van mensen met dementie te verzachten. Dit wordt gedaan met behulp van een programma vol spel en muziek dat ruimte biedt voor onderling contact en interactie. Het onderzoek is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in samenwerking met stichting CliniClowns Nederland. Met behulp van vragenlijsten zijn de ervaringen van drie groepen in kaart gebracht te weten: medewerkers van zorginstellingen, CareClowns en familieleden.
Deze studie geeft de lezer een kijkje in de werkwijze van CareClowns tijdens hun bezoek aan een zorginstelling en omvat een hoeveelheid aan geobserveerde verandering met name op sociaal en emotioneel vlak. Bewoners lijken vrolijker te zijn, meer contact te maken en het lijkt een positief effect te hebben op hun gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven. Deze effecten zijn echter van korte duur, hoewel er signalen zijn dat de medewerkers geïnspireerd worden en leren van deze benadering en op deze manier de positieve effecten mogelijk langer kunnen voortzetten. De bevraagde zorginstellingen hebben over het algemeen een positief tot zeer positieve houding en rapporteren een positieve sfeer na het vertrek van de CareClowns. Elementen die hieraan bijdragen hebben met name te maken met persoonlijke aandacht en het leggen van echt contact. Familieleden zijn op dit moment echter nog weinig betrokken bij een bezoek aan de CareClowns waardoor de input van deze doelgroep weinig kan toevoegen aan dit onderzoek. Aandachtspunten zijn de communicatie met de zorginstellingen en de persoonsafhankelijke reacties van deelnemers.


Trefwoorden in Nederlands: zorg, dementie, ouderen, gezondheid, aandacht, clowns
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: The effect of Care Clowns in nursing homes for people with dementia: A survey to support the work of Care Clowns in the Netherlands

Abstract / summary in English:

An explorative study was initiated in January 2012 to systemically map the physical, social, emotional and psychological effects of CareClowns visits in nursing homes for people with dementia. CareClowns visit nursing homes to alleviate loneliness and social isolation, by a program full of performance and music, offering possibilities for interaction between the residents. This study was conducted by Louis Bolk Institute, in cooperation with the Dutch CliniClowns Foundation. By using questionnaires, the experiences of three groups (nursing home staff, CareClowns, relatives) were investigated.
This study provides an insight in the way CareClowns interact with residents during their visit to a nursing home, and includes observed changes, mainly related to social and emotional aspects. Residents seem be more cheerful and more in contact with each other. Besides, it appears that there is a positive influence on experienced well-being and quality of life. These effects are however short-lived, but there are indications that care workers get inspired by this approach. If these care workers are able to learn from this approach and apply it to their own work, it may lengthen positive effects of these visits. In general, nursing homes displayed a positive attitude towards CareClowns visits and they observed a positive atmosphere after a visit. Elements that were reported to contribute to this effect are: personal attention and the ability to make real contact with the residents. Aspects to take into account are the communication with nursing home staff and the different responses, positive as well as negative, of residents to a visit of the CareClowns.


Keywords in English: care, dementia, elderly, health, attention, clowns
Het effect van CareClowns bij dementerenden: Een inventariserend onderzoek ter ondersteuning van het werk van CareClowns in Nederland