Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Kloen, H., A. Visser, J. Bloem, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru. 2013. Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden?: Grasproductie en natuur op gespannen voet met klimaat- en waterdiensten. Bodem. Februari 2013, p. 16-18.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden?: Grasproductie en natuur op gespannen voet met klimaat- en waterdiensten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De veenweiden in westelijk Nederland worden grotendeels gebruikt door de melkveehouderij en deels voor natuur, in het bijzonder weidevogels. Hoe verhoudt dit zich met andere ecosysteemdiensten zoals waterberging, behoud van veenbodems en het terugdringen van broeikasgasemissies? Dit is verkend in het project 'Indicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden'.


Trefwoorden in Nederlands: veenweide, veenweidegebieden, natuurgrasland, ecosysteemdiensten, bodembeheer, bodembehoud, bodemstructuur, bodemleven, mineralisatie, klimaatadaptatie, boeikasgas
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Is it possible to combine ecosystem services in peat meadows? Grass production and nature conservation at odds with climate and water services

Abstract / summary in English:

The peat meadow areas in the western Netherlands are mostly used for dairy farming, and to a lesser extent for nature conservation, particularly of meadow birds. How does this land use relate to other ecosystem services, such as water storage, peat soil conservation and reduction of greenhouse gas emissions? This was investigated in the project 'Indicators for sustainable soil use in peat meadows'.


Keywords in English: peat meadow, peat meadow areas, natural grassland, ecosystem services, soil management, soil conservation, soil structure, soil life, mineralisation, climate adaptation, greenhouse gas
Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden?