Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Faber, J.H., H. Wösten, G. Bakker, J.G. Bokhorst, E. Hummelink, I. Laros, N. van den Brink, J.G.C. Deru, B. Luske, N.J.M. van Eekeren. 2012. Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei. Rapport Alterra-rapport 2373. Alterra Wageningen UR, Wageningen. 112 p.

Aantal pagina's: 112

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Kijk eens wat vaker onder de graszode

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan G. Bokhorst ;
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Ir. Boki Luske


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport bevat de resultaten van veldonderzoek, modellenstudie en literatuuronderzoek naar het watervasthoudend vermogen van de bodem van grasland in de Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is om wetenschappelijke gebiedspecifieke onderbouwing te geven aan de veronderstelling dat duurzaam bodembeheer een directe en kwantitatieve relatie heeft met het vasthouden en mogelijk zelfs het bergen van water in het agrarisch deel van de Gelderse Vallei.


Trefwoorden in Nederlands: resilience, waterbeschikbaarheid, verdroging, zandgrond, bewortelingsdiepte, beworteling, droogtetolerantie, grasland , waterbeheer, organische stof
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Drought Resistance of grassland in the Dutch ’Gelderlandse Vallei’

Abstract / summary in English:

This report contains the results of a field research, model assessment and literature study on the water retention capacity of the soil of grassland in the Gelderlands Vallei. The purpose of this research is to support scientifically and region specific the assumption that sustainable soil management has a direct quantitative relationship with the retention, and possibly even with the storage of water in the agricultural part of the Gelderlandse Vallei.


Keywords in English: resilience, water availability, drought, sandy soil, rooting depth, rooting, drought tolerance, grassland, water management, organic matter
Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei