Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Nuijten, E., U. Prins. 2013. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems - Onderzoek naar perspectiefvolle lijnen. Rapport 2013-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 33 p.

Aantal pagina's: 33

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 340 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Lupineveredeling voor kalkrijke bodems - Onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In 2010, 2011 en 2012 zijn Deense en later ook Nederlandse lijnen van witte lupine uitgetest op kalkrijke zeeklei. In 2012 is een uitgebreide veldproef uitgevoerd, met waarnemingen voor opkomstpercentage, symptomen kalkgevoeligheid, bodembedekking, plantlengte, begin bloei, vroegheid van afrijping en opbrengst. Van perspectiefvolle lijnen zijn alkaloïdegehaltes gemeten. Op enkele lijnen na, is de opbrengst van deze lijnen vergelijkbaar of hoger dan de referentierassen, hetgeen duidt op een redelijke aanpassing aan kalkrijke gronden. Schattingen zijn dat een opbrengst van ongeveer 4 ton/ha op kleigrond mogelijk moet zijn voor een vroeg ras. Uitgaande van € 700/ton (meerprijs vanwege regionale teelt) betekent dit voldoende rendement voor telers. Verbetering door individuele plantselectie lijkt perspectiefvol te zijn.


Trefwoorden in Nederlands: witte lupine, veredeling, kalkrijke kleigrond, selectie, kalkgevoeligheid
 

Tweede taal van het document:
Status : Alleen bibliografische informatie

Title in : Lupin selection for calcareous soils - Research on promising lines

Abstract / summary in :

In 2010, 2011 and 2012 Danish, and subsequently Dutch breeding lines of white lupine have been tested on calcareous clay. In 2012, an extensive field trial conducted with observations for crop emergence, symptoms of sensitivity to lime, ground cover , plant height, start of flowering, earliness of ripening and yield. Alkaloid content was measured at the most promising lines. The yield of most lines was comparable to, or higher than the reference varieties, suggesting a reasonable adaptation to calcareous soils.  A guessed yield of about 4 tons / ha on clay should be possible with an early variety. Expecting € 700/ton (with supplement for regional production) this means a sufficient return for growers. Improvement by individual plant selection seems to offer good prospects.


Keywords in : white lupine, breeding, calcareous clay soil, selection, lime sensitivity
Lupineveredeling voor kalkrijke bodems - Onderzoek naar perspectiefvolle lijnen