Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Deru, J.G.C., C.H.M. Evers, N.J.M. van Eekeren, F.T. Verhagen. 2011. Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Onderzoeksopzet, maatregelen en kennisdeling. ZLTO/Royal Haskoning/Louis Bolk Instituut. 92 p.

Aantal pagina's: 92

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 6,6 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Onderzoeksopzet, maatregelen en kennisdeling

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de afgelopen decennia is in grote delen van Brabant meer fosfaat toegediend dan door het gewas is onttrokken. Dat heeft geleid tot een (forse) toename van de hoeveelheid fosfaat in de bodem. Uit- en afspoeling vanuit de landbouw (al dan niet via drainage) veroorzaken een belangrijk aandeel in de nutriëntentoevoer in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Molenbeek. Hierdoor daalt de chemische en daarmee de ecologische waterkwaliteit. Samen met agrarische ondernemers is rond Nispen een maatregelenpakket (landbouwkundig en hydrologisch) tot stand gebracht waarmee voorkomen wordt dat fosfaat uit- en afspoelt naar oppervlaktewater en/of dat de hoeveelheid fosfaat in de bodem wordt verkleind. In dit verslag worden de uitgeteste maatregelen beschreven en beoordeeld.


Trefwoorden in Nederlands: fosfaat, fosfaatoverschot, waterkwaliteit, mais, grasland, drainage
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Interactive phosphate management Molenbeek - Research design, measures and knowledge sharing

Abstract / summary in English:

In recent decades, more phosphate has been applied than harvested with the crops, in large parts of the Dutch province of Brabant. This has led to a (substantial) increase in the amount of phosphate in the soil. Leaching and runoff from agriculture (either through drainage) are causing a significant proportion of the nutrient leaching in the Dutch part of the catchment area of the small river Molenbeek. This reduces the chemical and thus ecological water quality. Together with farmers around Nispen, a package of measures (agricultural and hydrological) was established which prevents phosphate to leach into surface water, and / or to help reducing the amount of phosphate in the soil. In this report, the tested measures are described and evaluated.


Keywords in English: phosphate, phosphate surplus, water quality, measures, maize, grassland, drainage
Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Onderzoeksopzet, maatregelen en kennisdeling