Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Deru, J.G.C., C.H.M. Evers, N.J.M. van Eekeren, F.T. Verhagen. 2011. Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Factsheets landbouwkundige en hydrologische maatregelen. ZLTO. 12 p.

Aantal pagina's: 12

Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster

Gerelateerde webpagina of webdocument: www.interactiefwaterbeheer.eu

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Factsheets landbouwkundige en hydrologische maatregelen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vier landbouwkundige en twee hydrologische maatregelen zijn binnen het Interreg project "Interactief fosfaatbeheer Molenbeek" op melkveehouderijbedrijven uitgetest door het Louis Bolk Instituut en Royal Haskoning: direct zaaien van maïs in de bestaande graszode, drijfmesttoediening in de rij bij maïs, dubbele drijfmestgift grasland in het voorjaar, grasklaver, peilgestuurde drainage met natuurlijke zuivering en herinfiltratie. In de Factsheets worden per maatregel werkingsprincipe, toepasbaarheid, milieuwinst, voordelen en nadelen voor de bedrijfsvoering en kostenaspect bondig toegelicht.


Trefwoorden in Nederlands: fosfaat, maatregelen, melkveehouderij
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Interactive phosphate management Molenbeek - Factsheets agricultural and hydrological measures

Abstract / summary in English:

Four agronomic and two hydrological measures within the Interreg project "Interactive phosphate management Molenbeek" were tested on dairy farms by Louis Bolk Institute and Royal Haskoning: direct seeding of maize in existing grassland, slurry application in the maize row, double slurry gift to pastures in spring, grass-clover, level-controlled drainage with natural cleansing and re-infiltration. The Factsheets explain principles, applicability, environmental benefits, advantages and disadvantages regarding operation and cost for each measure..


Keywords in English: phosphate, measures, dairy farm
Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Factsheets landbouwkundige en hydrologische maatregelen