Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wal, A. van der, N.J.M. van Eekeren, M. Rutgers. 2008. Een verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op ecosysteemdiensten. 44 p.

Aantal pagina's: 44

Soort document: Rapport

Gerelateerde webpagina of webdocument: www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607604010.pdf

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Een verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op ecosysteemdiensten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport wordt het effect van verschillende bodembeheersmaatregelen in de melkveehouderij en de akkerbouw op ecologische processen, die van nut zijn voor de mens, beschreven. Deze processen worden ‘ecosysteemdiensten’ genoemd; voorbeelden hiervan zijn nutriëntenlevering en afbraak van organisch materiaal. Om een koppeling tussen bodembeheer op ecosysteemdiensten te kunnen maken, wordt eerst het effect van bodembeheer op het bodemleven besproken. Er werd voor dit rapport gebruik gemaakt van resultaten van voornamelijk veldproeven in Nederland.

Bodembeheersmaatregelen die positief bijdragen aan ecosysteemdiensten in de melkveehouderij zijn: permanent grasland, het voorkomen van frequente bodemverdichting en het gebruik van organische mest. Het gebruik van organische mest lijkt ook in de akkerbouw een belangrijke bodembeheersmaatregel te zijn. In Nederland zijn maatregelen in de akkerbouw echter minder intensief onderzocht dan op grasland en hier zou dus nog meer onderzoek aan gedaan moeten worden.


Trefwoorden in Nederlands: ecosysteemdiensten, duurzaam bodemgebruik, grasland, akker, bodemorganismen
Een verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op ecosysteemdiensten