Mobile nav

Projecten

Home >> Projecten

Een selectie van onze projecten waarin we werken aan duurzame landbouw, voeding en gezondheid:


 • Gezonde en duurzame voeding stimuleren in de zorg en horeca
  Hoe kunnen patiënten en zorgmedewerkers in 'gesloten settings' geholpen kunnen worden om duurzamer en gezonder te eten.

  Lees meer
 • Betere bestuiving en klimaatadaptatie in de fruitteelt
  Grote diversiteit aan bestuivers van belang: effecten van introductie metselbijen op opbrengst en kwaliteit fruit, management van de bijen en hoe kunnen wilde bijen gestimuleerd worden?
  Lees meer
 • Green deal De Hilver: van veeboeren tot natuur- en koolstofboeren
  Natuurlijke graslanden kunnen zich ontwikkelen tot opslagplaats van CO2 uit de lucht in de organische stof in de bodem. Dat bewijst het natuurgebied 'De Hilver' in Brabant.
  Lees meer
 • Natuurinclusieve landbouw Oldambt Groningen
  Natuurinclusieve maatregelen testen, onderbouwen en doorontwikkelen. Wat zijn de effecten op biodiversiteit, economische haalbaarheid, inpasbaarheid in bedrijfsvoering en/of nieuwe GLB?
  Lees meer
 • Natuurinclusief boeren voor melkveehouders gemeente Ede
  Leernetwerk voor melkveehouders over verschillende thema’s binnen natuurinclusieve landbouw, middels kennissessies, excursies, leertafels en andere ontwikkelingsmogelijkheden.
  Lees meer
 • Monitoring in landbouw - Voelhoorn duurzaamheid
  Verduurzamen van teelten door telers zelf, met behulp van een praktische set 'voelhoorns': betaalbare betrouwbare meetsets, ontwikkeld a.h.v. verzamelde data.
  Lees meer
 • Kansrijke eiwitgewassen
  Nieuwe kansen voor eiwitteelt in Nederland: veldbonen, lupine en soja, voor zowel dierlijke als menslijke consumptie.
  Lees meer
 • Cocoz: Communicatie voor complementaire zorg (CZ)
  Groeiende belangstelling ontwikkelen en implementeren van CZ vraagt om aandacht en ondersteuning van patiënten en artsen in verbetering van de onderlinge communicatie.

  Lees meer
 • Meer groente en fruit in de zorg
  Zo krijg je gezonde voeding op de kaart en verhoog je de consumptie ervan in zorginstellingen.
  Lees meer
 • Winst en Weidevogels
  Tij keren in teruglopend aantal weidevogels: kansrijke innovaties ontwerpen en testen.
  Lees meer
 • Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt
  Het ontwikkelen van een integrale systeem-aanpak voor het verbeteren van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.

  Lees meer
 • Vitale weidevogelkuikens: meten van het voedselaanbod met vrijwilligers
  Stand weidevogels afhankelijk van insectendichtheid in graslanden: plakvallen geven inzicht.
  Lees meer
 • Natte teelten als alternatief landgebruik in het veenweidengebied
  Onderzoek naar lisdodde, riet, miscanthus, wilde rijst en wilg in het veenweidengebied.
  Lees meer
 • Positieve Gezondheid in Amsterdam Zuidoost
  Veerkracht, eigen regie en gezondheid van burgers aantoonbaar versterken.
  Lees meer
 • Efficiënte keten, verwaarding van reststromen
  Voedselverspilling in de biologische voedsel- keten substantieel verminderen.
  Lees meer
 • Bio Duurzaam
  Boeren, tuinders en winkeliers werken samen aan verdere verduurzaming van de biologische sector.
  Lees meer
 • Gezonde toplaag Gelderland
  Veldexcursies, demonstraties en kennisuitwisseling stimuleren Gelderse akkerbouwers om de bodem duurzaam te beheren.
  Lees meer
 • Agforward: Agroforestry in Europa
  Europees project met als doel agroforestry te stimuleren voor plattelandsontwikkeling.

  Lees meer
 • Diversifood
  Europees project voor meer diversiteit op het veld en op het bord.
  Lees meer
 • IM-project in Maxima Medisch Centrum
  Een IM-behandelmodule ontwikkelen als aanvulling op bestaande zorg die aansluit bij wensen van medische professionals en patiënten.
  Lees meer
 • Praktijkonderzoek Leverbot
  Leverbot is een groeiend probleem in de melkveehouderij. Het Louis Bolk Instituut werkt aan een oplossing.
  Lees meer
 • Protein2 Food-project
  Europees onderzoeksproject om de veredeling en  teelt van hoogwaardige eiwithoudende gewassen te verbeteren.
  Lees meer
 • BodemConditieScore
  Nieuwe tool voor melkveehouders om de kwaliteit van hun bodem te meten.
  Lees meer
 • Vruchtbare kringloop
  Ketengericht werken aan efficiënte benutting van mineralen op Gelderse melkveebedrijven.
  Lees meer
 • Praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën
  Werken aan behoud van bodemvruchtbaarheid in de akkerbouw.
  Lees meer
 • Complementaire zorg kinderen met kanker
  De juiste complementaire zorg vinden: het project Keuzehulp Complementaire Zorg voor Kinderen met Kanker.

  Lees meer
 • Divers en dichtbij
  Onderzoek naar nieuwe biologische tarwe- en groentenrassen voor meer diversiteit.
  Lees meer
 • Bij, Boer en Burger
  Wat is het effect van het herintroduceren van bijenvolken op het agrarische bedrijf?
  Lees meer
 • Groenten en fruit op kinderdagverblijven
  Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, is het Louis Bolk Instituut een project gestart onder kinderdagverblijven.
  Lees meer
 • Praktijknetwerk Compostcomposities
  Werken aan ziektewerendheid van de bodem via compostverrijking. Onderzoek naar welke compostsoort gewenste organismen het beste stimuleert en ongewenste ziekteverwekkers onderdrukt.
  Lees meer
 • Over de crisis
  Visie op de klimaatveranderingen en de gevolgen wereldwijd.
  Lees meer
 • Duurzaam eiwit
  Op zoek naar een alternatief voor soja in kippenvoer: eiwit uit insecten, een duurzaam alternatief.
  Lees meer
 • PMS-onderzoek
  Internationaal onderzoek om resultaten van verschillende behandelmethodes tegen PMS in kaart te brengen.
  Lees meer
 • Wereldschool Wereldwijk
  Het Louis Bolk Instituut onderzoekt effecten van sociale en groene projecten gericht op duurzaamheid en leefbaarheid op vier Brabantse basisscholen.
  Lees meer
 • Biologische boodschappenmand
  Welke milieu- en gezondheidsaspecten spelen een rol bij de aankoop van biologische producten? Kwalitatief onderzoek bij consumenten.
  Lees meer
 • Bomen voor Buitenkippen
  Pluimveehouders met een uitloop optimaliseren de uitloop door aanplant van bomen en struiken. Gecoördineerd en begeleid door het Louis Bolk Instituut
  Lees meer
 • Onderzoek Oervoeding
  Onderzocht is of oervoeding effect heeft op deelnemers met risicofactoren voor hart- en vaatziekten of suikerziekte. Vanuit dit project zijn ook een boek Oerdis en een film Oerdis geproduceerd.
  Lees meer
 • Proeftuin Integrative Medicine
  Naar een geïntegreerde aanpak van zorg voor patiënten met gewrichtsklachten. Landelijk onderzoek naar passende combinatie van behandelwijzen.
  Lees meer
 • Biodiversiteit onder glas
  Bladluis veroorzaakt veel schade aan paprika. Meer bloemen in en rond de kas zorgen voor natuurlijke bestrijders.
  Lees meer
 • Bufferboeren
  In dit project werken agrarische ondernemers samen met waterbeheerders aan maatregelen voor droogtegevoelige gronden om de effecten van verdroging zo veel mogelijk te beperken.
  Lees meer
 • Koala: onderzoek naar biologisch gezonder
  In dit project gaan onze onderzoekers na of biologische producten een gezondheids- bevorderende werking hebben bij kinderen van 8 die sinds hun geboorte onderzocht en gescreend worden.
  Lees meer
 • Nieuw concept gezondheid
  De nieuwe, brede kijk op gezondheid: met aandacht voor genezing en voor wat een patiënt wél kan.
  Lees meer
 • Bloeiend Bedrijf
  Al meer dan 550 agrarische ondernemers werken aan nuttige biodiversiteit om natuurlijke vijanden van landbouwplagen te stimuleren. Doel: minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
  Lees meer
 • Fosfaat uitmijnen in natuurgebieden
  Voormalige landbouwgebieden tot natuurgebied omvormen en de soortenrijkdom te vergroten: dankzij het uitmijnen van fosfaat.
  Lees meer
 • Stressreductie bij borstkanker
  In dit project onderzoeken wij of de klachten van vermoeidheid door chemotherapie verminderd worden door een stressreductieprogramma, dat op yoga is gebaseerd.
  Lees meer
 • Bruistuin: groen en gezond samen
  Bewoners van de wijk Malburgen samen aan de slag met de buurttuin. Wij onderzoeken of dit innovatieve Groene Zorgconcept effect heeft op de gezondheid.
  Lees meer
 • Beter boeren met biodiversiteit
  In het project Beter Boeren met Biodiversiteit in Drenthe werken 20 akkerbouwers op zand- en dalgrond o.l.v. onze onderzoekers aan betere biodiversiteit en bodemkwaliteit op hun bedrijf.
  Lees meer
 • Netwerk Fruit
  Onze onderzoekers begeleiden biologische appel- en perentelers en wisselen kennis en ervaring uit over bijv. bemesting en schurftonderzoek.
  Lees meer
 • Kalveren bij de koe
  Kalfjes weghalen bij de koe vinden consumenten dieronvriendelijk. Daarom worden in dit onderzoek instrumenten ontwikkeld die de biologische opfok verbeteren.
  Lees meer
 • Farm Seed Opportunities
  Dit Europese project is opgezet om oude en vergeten rassen doeltreffend te gebruiken bij het verbeteren van biodiversiteit op agrarische bedrijven.
  Lees meer
 • Biodiversiteit in Brabant
  In de regio's Duinboeren en De Kempen werken agrarische ondernemers aan méér biodiversiteit. Resultaat: robuuste en duurzame agrarische bedrijfssystemen en een aantrekkelijk landschap.
  Lees meer
 • Bio-Impuls Aardappelveredeling
  Voor de biologische sector zijn resistente aardappelrassen cruciaal, maar onvoldoende beschikbaar. Dit veredelingsproject is opgezet om rassen te ontwikkelen die o.m. resistent zijn tegen Phytophthora.
  Lees meer
 • Biologisch gezonder?
  Onderzoek naar de effecten op de gezondheid van twee groepen kippen: de eerste groep kreeg alleen biologisch geteeld voer, de tweede alleen gangbaar geteeld voer.
  Lees meer
 • Ondersteuning complementaire zorg voor kinderen met kanker
  Ouders van kinderen met kanker blijken regelmatig (in 40% van de gevallen) aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren.
  Lees meer