Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B., E. Prins, A. Reichgelt and J. Kremers. 2020. Voorstudie gewascode agroforestry: Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving. Rep. 2020-022 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 51 p.

Number of pages: 51

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

Related to: Agroforestry

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Voorstudie gewascode agroforestry: Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft het Louis Bolk Instituut i.s.m. Probos een voorstudie uitgevoerd naar een mogelijke gewascode voor agroforestry. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met RVO, agrarisch ondernemers en andere stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van agroforestry in Nederland. De werkzaamheden bestonden uit het bestuderen van de huidige landbouwdefinities en gewascodes, mogelijke veranderingen hiervan in het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Nederland en Europa en het consulteren van experts en stakeholders uit de praktijk. Ook is onderzocht hoe andere Europese lidstaten omgaan met bomen op landbouwgrond. Op basis van deze informatie zijn aanbevelingen voor een gewascode agroforestry en het nationaal strategisch plan geformuleerd.


Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, boslandbouw, bosbouw, natuurinclusieve landbouw, fruit, noten, mengteelt
Voorstudie gewascode agroforestry