Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Verloop, K., M. van Agtmaal, W. Bussink, N.J.M. van Eekeren, P. Groenendijk, S. Jansen, G. Noij and M. Zanen. 2018. Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets. Stichting Wageningen Research, Wageningen. 136 p.

Number of pages: 136

Type of document: Report

Download full text pdf, 20,2 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Maaike van Agtmaal, PhD;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Marleen Zanen MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen. De praktijkrijpe maatregelen worden via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) verder uitgerold. Factsheets over 24 van de maatregelen geven inzicht in het productievoordeel, het milieuvoordeel en de kosten en in de praktische inpasbaarheid. Dit rapport voorziet in achtergrondinformatie en onderbouwing van de factsheets en geeft aan in hoeverre er consensus is over de gepresenteerde inzichten. Bij veel maatregelen is er behoefte aan versterking van de empirische onderbouwing. Adviezen over te nemen maatregelen kunnen aan overtuigingskracht winnen als resultaten van veldonderzoek beschikbaar zijn. Een aantal maatregelen heeft betrekking op verandering van bodemaspecten (zoals het bodem organische stofgehalte) zonder dat de relatie van deze doelen met waterkwaliteit voldoende duidelijk is uitgewerkt. De effectiviteit van deze maatregelen op uiteindelijke waterkwaliteitsdoelen moet scherper in het vizier komen.


Trefwoorden in Nederlands: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), maatregelen, BOOT-lijst, factsheet
Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets