Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Burgt, G.J.H.M. van der and J.J.M. Staps. 2019. Koolstofboeren: aanvullende metingen 2018: Koolstofopbouw in landbouwgrond vanuit het perspectief van de grondgebruiker. Rep. 2019-001 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 66 p.

Number of pages: 66

Type of document: Report

Download full text pdf, 4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Sjef J.J.M. Staps BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Koolstofboeren: aanvullende metingen 2018: Koolstofopbouw in landbouwgrond vanuit het perspectief van de grondgebruiker

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het Louis Bolk Instituut (LBI) heeft samen met ZLTO en Bionext het project “Koolstofboeren” uitgevoerd (2017-2018). Dit project was zowel gericht op het inzichtelijk maken van maatregelen die boeren kunnen nemen om extra koolstof vast te leggen in de bodem, als op mogelijkheden om deze koolstofvastlegging te verwaarden. Het LBI heeft binnen dit project een update opgesteld van het ‘Handboek goed koolstofbeheer’ en heeft met groepen boeren aan praktijkmaatregelen gewerkt.

Het ministerie van LNV heeft het Louis Bolk Instituut aanvullend opdracht gegeven voor aanvullende metingen van organische stofgehalten (‘Koolstofboeren: aanvullende metingen’). Deze opdracht wordt afzonderlijk gerapporteerd 2018 en 2019. De rapportage over 2018 is reeds beschikbaar, die over 2019 zal begin 2020 verschijnen.

Verhoging van de hoeveelheid koolstof in de grond kan plaatsvinden door extra aanvoer of door beperking van de afbraak. Elk van deze processen biedt mogelijkheden en kent kanttekeningen. Het rapport bevat een beknopte uitwerking voor een afweging voor verschillende situaties passende handelingen voor koolstofopslag in landbouwgrond. In de rapportage over 2019 wordt dit verder uitgewerkt.


Trefwoorden in Nederlands: organische stof, koolstof, koolstofopslag, bodem, bodemvruchtbaarheid, stikstof
Koolstofboeren:  aanvullende metingen 2018