Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wiersma, P., B. Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, B.G.H. Timmermans and M. Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Louis Bolk Instituut, Vogelbescherming. 132 p.

Number of pages: 132

Type of document: Report

Download full text pdf, 10,1 MB; opens in new window

Download the full summary (Dutch).

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.;
Bart G.H. Timmermans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze rapportage worden de resultaten van de Demo Vogelakkers (2015-2018) beschreven. Een vogelakker is een volveldse natuurmaatregel die een meerjarig productiegewas (luzerne) combineert met een kruidenrijke vegetatie die gericht is op verbetering van de ecologische kwaliteit. Om een goed beeld te krijgen van de effecten van vogelakkers op ecologie en akkerbouw zijn er in drie verschillende gebieden, metingen gedaan: op jonge zeeklei in Flevoland, op weideveengrond in Groningen en op zandgrond op Texel. Er is gekeken naar een groot scala aan ecologische variabelen, van bodemchemie, bodemleven, vegetatie en insecten, tot vogels aan toe. Ook is de landbouwkundige inpasbaarheid en zijn de financiële kosten en baten voor de landbouwer in beeld gebracht.


Trefwoorden in Nederlands: Natuurinclusieve landbouw, agrarisch natuurbeheer, akkervogels, fauna, insecten, bodemkwaliteit, akkerbouw, vogelakkers
Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid