Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Neijenhuis, F., C. Verwer and J. Verkaik. 2017. Possibilities to prevent infection with liver fluke in dairy cattle. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 66 p.

Number of pages: 66

Type of document: Report

Download full text pdf, 5,8 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij beschikbaar. In dit project is het leverbotinstrument ontwikkeld met als doel om veehouders inzicht en handelingsperspectief te geven ten aanzien van de leverbotsituatie op hun bedrijf. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het leverbotinstrument en een drietal preventieve maatregelen die zijn uitgeprobeerd.


Trefwoorden in Nederlands: Leverbot, Galba truncatula, leverbotslakje, Fasciola hepatica, leverbotinstrument, herkauwers, ontwormen, weide management, preventieve maatregelen
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Possibilities to prevent infection with liver fluke in dairy cattle.

Abstract / summary in English:

Liver fluke infections are increasingly a bottleneck in the animal health of grazing (or fresh grass fed) ruminants. Liverfluke leads to disease with economic consequences and for lactating animals no anthelmintics are freely available. This project has been working on the development of the liver fluke instrument with the aim of providing dairy farmers insight and action perspective regarding the liverfluke situation on their farm. This report presents the results of the liverfluke instrument and of three preventive measures that have been investigated.


Keywords in English: Liver fluke, Galba truncatula, liver fluke snail, Fasciola hepatica, liver fluke instrument, ruminants, anthelmintics, pasture management, preventive measures
Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?