Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Schipper, P.N.M., R.F.A. Hendriks, I.G.A.M. Noij, W. Honkoop, N.J.M. van Eekeren and L. Boekhorst. 2015. Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide: Voorstudie naar de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide voor minder verliezen naar bodem en water en beter bedrijfsresultaat. Alterra. 34 p.

Number of pages: 34

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,2 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide: Voorstudie naar de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide voor minder verliezen naar bodem en water en beter bedrijfsresultaat

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit onderzoek is verkend of en hoe kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de melkveehouders. Dit als voorstudie op een voorgenomen vierjarig experiment om kringlooplandbouw in de polder breed te implementeren en de effecten nauwgezet te volgen. Uit de voorstudie blijkt dat een set aan kringlooplandbouwmaatregelen kan leiden tot een betere benutting van meststoffen en daarmee de nutriëntenverliezen naar de bodem en de diffuse belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk afnemen. Onderwaterdrainage is gunstig doordat het maaivelddaling afremt, broeikasgasemissie daalt, de draagkracht voor bodembewerkingen verbeterd en grasopbrengsten goed blijven. Net als kringlooplandbouwmaatregelen biedt onderwaterdrainage ook potentie voor verbetering van de waterkwaliteit, omdat minder fosfaat en stikstof af- en uitspoelen.


Trefwoorden in Nederlands: waterkwaliteit, veenweide, melkveehouderij, nutriënten, stikstof, fosfor, kringlooplandbouw, bodemoverschot, onderwaterdrainage
Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide