Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru and S. Gerdes. 2015. Productive measures to increase drought tolerance: Sustainable solutions for agriculture and water management. (In Dutch.). Rep. 2015-028 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.

Number of pages: 40

Type of document: Report

Download full text pdf, 2,7 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bufferboeren: Productieve maatregelen voor meer droogtetolerantie: Duurzame klimaatoplossingen voor landbouw & water

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure biedt een integraal pakket van maatregelen aan om landbouw droogtetoleranter te maken op het gebied van hydrologie, bodemkwaliteitsverbetering, beworteling en gewaskeuze. De maatregelen zijn in het project Bufferboeren onderzocht met 24 agrarische ondernemers in Loosbroek (Noord-Brabant) en zijn een effectieve strategie om verdroging op Nederlandse landbouwgronden tegen te gaan.


Trefwoorden in Nederlands: resilience, waterbeschikbaarheid, zandgrond, bufferboeren, hydrologie, droogtetolerantie, bodemkwaliteit, verdroging
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Productive measures to increase drought tolerance: Sustainable solutions for agriculture and water management

Abstract / summary in English:

This information brochure presents an integrated set of measures for increasing the drought tolerance of agricultural systems, addressing soil hydrology, soil quality, crop rooting and crop choice. These measures have been evaluated in the Buffer Farmers project (a collaborative project with 24 farmers in the province of Noord-Brabant) and found to be highly effective for reducing the risk of water scarcity in agricultural soils.


Keywords in English: resilience, water availability, sandy soils, buffer farmers, soil hydrology, drought tolerance, soil quality, drought
Bufferboeren: Productieve maatregelen voor meer droogtetolerantie