Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wijk, K. van, P.I. Rietberg and B.G.H. Timmermans. 2015. Towards better utilization of soil phosphorous: project results of 2012-2013. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2015-014 LpP. Louis Bolk Instituut & Wageningen UR, Driebergen & Wageningen. 52 p.

Number of pages: 52

Type of document: Report

Download full text pdf, 6,9 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Bart G.H. Timmermans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor (P) en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe dit kan en hoe dit gekwantificeerd kan worden. Er wordt ingegaan op de invloed van bemesting op de bodemfosfortoestand en de mogelijke rol van organisch fosfor in de fosforvoorziening van het gewas. Daarnaast wordt gekeken naar biologische bedrijven die telen met lage aanvoer van fosfor en lage bodemfosforstatus. Deze rapportage betreft de projectjaren 2012 en 2013.


Trefwoorden in Nederlands: Fosfaat, biologisch, bodemfosfor, bodem, bemesting
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Towards better utilization of soil phosphorous: project results of 2012-2013

Abstract / summary in English:

While global mineable phosphorous (P) supplies are running out, the quality of groundwater and surface water in the Netherlands is threatened by P leaching from (overfertilized) agricultural land. Current Dutch policy is therefore aimed at reducing agricultural P inputs. This requires farmers to make more effective use of the P already present in the soil. The aim of our project is to investigate how this can be achieved and quantified. This report discusses the influence of fertilizers on soil P levels, and the potential role of organic P in supplying P for crop uptake. In addition, we discuss results of a study of organic farms where crops are grown with low P inputs on low-P soils. This report covers the project results of 2012 and 2013.


Keywords in English: Phosphate, organic, soil phosphorous, soil, soil fertilization
Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013