Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Hospers-Brands, A.J.T.M., T. Pollema and M. Bus. 2015. Planty Organic - Results 2014. Rep. 2015-016 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 34 p.

Number of pages: 34

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window

Related to: PlantyOrganic

Dutch version of the report


Language of document: English

Title in English: Planty Organic - Results 2014

Abstract / summary in English:

2014 was the third year of the "Planty Organic" system development in practice. The six-year rotation is laid out and measurements took place at soil and crop. The fertilizers used were completely produced in the own system, as foreseen in the system design. The nitrogen fixation by the grass clover, the motor of the system, did not meet the expected levels. The amounts of nitrogen applied were therefore about 20% lower than foreseen in the design. Soil nitrogen is measured and used as input in the nitrogen model NDICEA. There was a sufficient match between measured and calculated level of soil mineral nitrogen, with exception of the cereals where measured values of soil mineral nitrogen were consistently lower than the calculated levels. This showed also in the field, where the cereals appeared to suffer from a lack of nitrogen, as was the case in 2013. The wheat, rye and to a certain extent also pumpkins gave disappointing yields because of a shortage of nitrogen. Carrots and potatoes performed well. Because of a high weed pressure no clovers were undersown in the cereals. After the harvest a leguminous green manure crop was sown. Because of wet weather circumstances in autumn no green manure crop was sown after carrots and pumpkins. Mineral contents of the crops potatoes, carrots and wheat seem to decrease in the course of the first three years of the Planty Organic rotation. Further research into the background of this decrease is recommended.


Keywords in English: soil fertility, nitrogen, cut & carry fertilizers, green manures, nutrient cycling
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Document contains summary

Titel in Nederlands: Planty organic: voortgang 2014

Abstract / samenvatting in Nederlands:

2014 was het derde jaar waarin de systeemontwikkeling "Planty Organic" in praktijk is gebracht. Op de zes percelen zijn de gewassen geteeld die voorzien waren en zijn metingen verricht aan bodem en gewas. De gebruikte meststoffen waren geheel afkomstig vanuit het eigen systeem, zoals in het ontwerp was voorzien. De stikstofbinding door de grasklaver, de motor van het systeem, bleef achter bij de verwachtingen. Daardoor waren de totaal gegeven hoeveelheden stikstof ca. 20 % lager dan waar in het ontwerp van uit is gegaan. De bodemstikstof is getoetst met metingen die in het stikstofmodel NDICEA zijn ingevoerd. De match tussen metingen en berekeningen is voldoende tot goed, met uitzondering van de granen, waar de metingen structureel lager waren dan de berekeningen. Dat was ook in het veld te zien. Ook in 2013 was dit het geval in de granen. De tarwe, de rogge en in mindere mate de pompoen gewassen gaven tegenvallende opbrengsten als gevolg van stikstofgebrek. De peen en de aardappelen groeiden goed, met hoge opbrengsten. Vanwege een hoge onkruiddruk zijn geen klavers ondergezaaid inde tarwe en de rogge. Wel is hier na de oogst een vlinderbloemige groenbemester gezaaid. Na de peen en de pompoen is, vanwege de natte weersomstandigheden in het najaar, geen groenbemester gezaaid. De mineralengehaltes van de gewassen lijken in de loop van deze eerste drie jaren van de rotatie te zijn afgenomen, met name voor fosfaat. Nader (detail)onderzoek naar de achtergrond van deze afname verdient aanbeveling.


Trefwoorden in Nederlands: bodemvruchtbaarheid, stikstof, maaimeststoffen, groenbemesters, mineralenkringlopen
Planty Organic - Results 2014