Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Timmermans, B.G.H. and N.J.M. van Eekeren. 2012. Phosphate ‘mining’: reduce soil phosphate levels with grass clover and potassium fertilization. (In Dutch.). Natuur bos landschap. 9(1):12-15.

Number of pages: 4

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 260 kB; opens in new window

Related to: Reducing soil phosphate levels in nature areas

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Bart G.H. Timmermans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Uitmijnen: het bodemfosfaatgehalte verlagen met grasklaver en kalibemesting

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut (duurzame landbouw en natuurontwikkeling) blijkt dat uitmijnen succesvol en relatief goedkoop kan worden ingezet om het fosfaatgehalte op voormalige Iandbouwgronden terug te dringen. Het onderzoek waarin dit getest is heeft plaatsgevonden op zandgronden met veel beschikbaar fosfaat (geen ijzerrijke kwel), waarop steeds uitmijnen met kalibemesting wordt vergeleken met gelijktijdig maaien (4-5 sneden per jaar) zonder bemesting. Ter illustratie de resultaten van een perceel in het Hengstven gebied in de Loonse en Drunense duinen.


Trefwoorden in Nederlands: natuurontwikkeling , bodemchemie, fosfaten, uitmijnen, maaien, natuurgebieden , noord-brabant
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Phosphate ‘mining’: reduce soil phosphate levels with grass clover and potassium fertilization

Abstract / summary in English:

Phosphate extraction can be used successfully and relatively inexpensive to lower phosphate levels on former agricultural  soils , according to research from the Louis Bolk Institute (sustainable agriculture and nature). The study in which this has occurred is tested on sandy soils with many available phosphate (no iron-rich seepage), where continiously phosphate extraction with potassium fertilization was compared with mowing simultaneously (4-5 cuts per year) without fertilization. To illustrate the results of a plot in the 'Hengstven' part of in the region 'Loonse and Drunense Duinen'.


Keywords in English: nature, soil chemistry, phosphates, mining, extraction, mowing, nature area, North Brabant
Uitmijnen: het bodemfosfaatgehalte verlagen met grasklaver en kalibemesting