Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Zanen, M. 2013. Managing soil quality and soil biodiversity: Practical measures to improve ecosystem services in arable farming. (In Dutch.). Bodem. Februari 2013, p. 11-13.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,63 MB; opens in new window

Related to: Soil and biodiversity

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Marleen Zanen MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Sturen op bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit: Praktische maatregelen ter verbetering van ecosysteemdiensten in de akkerbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De bodem is de basis onder ieder akkerbouwbedrijf. Het is een functio-neel en dynamisch systeem: robuust en kwetsbaar tegelijk. Het bo-dembeheer heeft grote invloed op het functioneren van de bodem, en dus op de opbrengsten. daarom is kennis over biologische- fysische en chemische bodemaspecten en de effecten van praktische maatregelen onontbeerlijk. een goed functionerende bodem levert veel ecosysteem-diensten (voordelen) waarvan akkerbouwers, maar ook de maatschappij kunnen profiteren. die diensten zo goed mogelijk benutten is de grote uitdaging voor de komende jaren.


Trefwoorden in Nederlands: bodembeheer, biodiversiteit, organische stof, organische stofbalans, bodemstructuur, waterhuishouding, robuustheid, resilience , ecosysteemdiensten
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Managing soil quality and soil biodiversity: Practical measures to improve ecosystem services in arable farming

Abstract / summary in English:

The soil is the basis of all arable farming systems. It is a functional and dynamic system; robust and vulnerable at the same time. The way the soil is managed has significant influence on soil functioning, and therefore on crop yields. Knowledge on soil biological, physical and chemical characteristics – and how these are affected by management measures – is therefore essential. A healthy soil delivers many ecosystem services, which benefit not only farmers but also society as a whole. The main challenge of the coming years is to optimize our use of these ecosystem services.


Keywords in English: Soil management, biodiversity, organic matter, organic matter balance, soil structure, soil hydrology, robustness, resilience, ecosystem services
Sturen op bodemkwaliteit en  bodembiodiversiteit: Praktische maatregelen ter verbetering van ecosysteemdiensten in de akkerbouw