Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Boer, H.C. de, N.J.M. van Eekeren, J.B. Pinxterhuis and M.W.J. Stienezen. 2012. Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions. Rep. 660. Wageningen UR Livestock Research, Wageningen.


Type of document: Report

Download full text pdf, 0,79 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions

Abstract / summary in English:

A nine year crop rotation experiment was carried out in the Netherlands from 2002 through 2010 to (1) determine the optimal length of the grass-clover (mixture) and maize period in crop rotations and (2) to determine which crops should receive slurry application with priority in case the availability of cattle slurry is limited.
The results show that dry matter yield decreased for all treatments over the experimental period, due to a decrease in plant-available N (from N fixation by the clover, applied slurry and mineralization of soil N). The relative yield increase (increase relative to the negative trend) due to slurry application was largest when all crops received slurry application, and the effects of slurry application increased over time.


Keywords in English: Grass-clover, crop rotation, nitrate leaching, N uptake, soil fertility, ley, slurry
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Document contains summary

Titel in Nederlands: De optimale duur van gras-klaver in een vruchtwisseling: de resultaten van een 9-jarig veldonderzoek onder biologische condities

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In Nederland werd tussen 2002 en 2010 een negenjarig vruchtwisselingsexperiment uitgevoerd om (1) de optimale lengte van de gras-klaver- en snijmaïsperiode in vruchtwisseling te bepalen en (2) om te bepalen hoe drijfmest over de gewassen verdeeld moet worden als de beschikbare hoeveelheid drijfmest beperkend is.
Uit de resultaten blijkt dat de drogestofopbrengst bij alle behandelingen afnam over de duur van het experiment, als gevolg van een afname van de voor het gewas opneembare N (uit N-binding door de klaver, toegediende drijfmest en mineralisatie van bodemorganische stof). De vermindering van de opbrengstdaling als gevolg van drijfmesttoediening was het grootst wanneer aan alle gewassen drijfmest werd toegediend. De effecten van drijfmesttoediening namen toe over de tijd.


Trefwoorden in Nederlands: gras-klaver, grasklaver, gewasrotatie, vruchtwisseling, nitraat uitspoeling, stikstofopname, bodemvruchtbaarheid, grasland, weide, drijfmest
Optimal length of the grass-clover period in  crop rotations: results of a 9-year field  experiment under organic conditions