Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Burgt, G.J.H.M. van der. 2012. PlantyOrganic: farm design. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2012-030 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 33 p.

Number of pages: 33

Type of document: Report

Download full text pdf, 330 kB; opens in new window

Related to: PlantyOrganic

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: PlantyOrganic: bedrijfsontwerp

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vanwege aanscherpingen in de mestwetgeving en de biologische regelgeving is er grote behoefte om de interne mineralenhuishouding van biologische akkerbouwbedrijven verregaand te optimaliseren. In het project PlantyOrganic, een initiatief van Biowad en uitgevoerd op SPNA locatie Kollumerwaard, wordt een uitdagend bedrijfssysteem ontwikkeld en beproefd: 100% eigen stikstofvoorziening zonder aanvoer van mineralen van buiten het bedrijf. In dit rapport wordt het ontwerp van vruchtwisseling en bemesting gepresenteerd en besproken en wordt de uitgangssituatie van dit in het voorjaar van 2012 gestarte experiment gedocumenteerd.


Trefwoorden in Nederlands: bodemvruchtbaarheid, stikstof, maaimeststof, groenbemesters, kringloop, bedrijfseigen, Planty Organic
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: PlantyOrganic: farm design

Abstract / summary in English:

Increasingly strict legislation about fertilizer inputs and developing organic regulations are a strong stimulation to optimize the internal nutrient dynamics of organic arable farms. In the project "PlantyOrganic" , initialized by Biowad and realized at SPNA location Kollumerwaard, a challenging arable system is developed and tested: 100% internal nitrogen supply without input of nutrients from outside. In this report the design of the rotation and fertilizer scheme is presented and discussed, and the starting conditions in spring 2012 are documented.


Keywords in English: soil fertility, nitrogen, cut&carry fertilizers, green manures, recycling
PlantyOrganic: bedrijfsontwerp