Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Rizali, A., Y. Clough, D. Buchori, M.L.A. Hosang, M.M. Bos and T. Tscharntke. 2012. Long-term change of ant community structure in cacao agroforestry landscapes in Indonesia. Insect Conservation and Diversity.

Number of pages: 11

DOI: 10.1111/j.1752-4598.2012.00219.x

Type of document: Journal Article


Language of document: English

Title in English: Long-term change of ant community structure in cacao agroforestry landscapes in Indonesia

Abstract / summary in English:

Land-use change and agricultural intensification can strongly affect biodiversity in agricultural landscapes. Although many studies investigate management impacts, data on the long-term change of species communities in agroecosystems are scarce.
We analysed the long-term change in diversity and composition of ant communities in cacao agroforestry systems in Central Sulawesi, Indonesia and attempted to disentangle the driving factors of this change. Ant communities were resampled in 2009 from sites for which previous surveys had been conducted either in 2001 (the rainforest-poor Palolo region) or 2003 (the rainforest-rich Kulawi region) using .
Ant community composition changed significantly over time in Palolo and Kulawi. The change in ant species richness differed between regions. Species richness increased in Kulawi, probably due to the increasing availability of nest sites and microhabitats as trees grow larger and older. In the Palolo region, species richness decreased, suggesting that the high local intensification and landscape-wide changes may have counteracted the effects of tree age. Changes in ant communities over time were significant, but were more difficult to explain than expected, despite clear difference in management changes within and between regions.
The findings suggest that the landscape-scale differences between the two study regions play a more important role for species diversity and its composition than changes in local management. This highlights the importance of long-term studies across contrasting landscapes for better understanding the consequences land-use intensification has on tropical biodiversity.


Keywords in English: Agricultural intensification; biodiversity; land-use change; pesticide application; Philidris cordata ; Sulawesi
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Lange-termijn veranderingen van mier-gemeenschapsstructuren in cacao-agroforestry landschappen in Indonesië

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veranderingen in landgebruik en intensivering van de landbouw kunnen biodiversiteit in agrarische landschappen sterk beïnvloeden. Hoewel veel studies de beheerseffecten onderzoeken, zijn gegevens over de lange termijn verandering van soortgemeenschappen in agro-ecosystemen schaars.
We analyseerden de verandering over langere termijn in diversiteit en samenstelling van mier-gemeenschappen  in cacao bos-landbouwsystemen in Centraal-Sulawesi, Indonesië, en we probeerden de drijvende factoren van deze veranderingen te identificeren. Mier-gemeenschappen werden opniew bemonsterd  in 2009; eerdere onderzoeken waren uitgevoerd in 2001 (het regenwoud-arme Palolo regio) of in 2003 (het regenwoud-rijke Kulawi regio) met een insecticide nevel.
De mier-gemeenschap samenstelling was in de tijd significant veranderd in zowel Palolo als Kulawi. De verandering in de mier-soortenrijkdom verschilt tussen regio's. In Kulawi was de soortenrijkdom toegenomen, wat waarschijnlijk te wijten is aan de toenemende beschikbaarheid van nestplaatsen en microhabitats omdat de bomen groter en ouder zijn geworden. In de Palolo regio nam de soortenrijkdom af, wat suggereert dat de lokaal hoge mate van intensivering en landschap-brede wijzigingen de effecten van de boomgroei hebben tegengewerkt. De veranderingen in de mier-gemeenschappen over de tijd waren significant, maar waren moeilijker te verklaren dan verwacht, ondanks duidelijke beheersverschillen binnen, en tussen de regio's.
De uitkomsten suggereren dat de schaal van het landschap, verschillend tussen de twee regio's, een belangrijkere rol speelt in de soortenrijkdom en in de samenstelling van de soorten dan veranderingen in het lokale beheer. Dit benadrukt het belang van lange-termijn studies die verschillende landschappen vergelijken: deze studies geven een beter begrip van de gevolgen die intensivering landgebruik heeft op tropische biodiversiteit.

 


Trefwoorden in Nederlands: landbouwkundige intensivering, biodiversiteit, soortenrijkdom, verandering landgebruik, pesticide toepassing, Philidris cordata ; Sulawesi
Long-term change of ant community structure in cacao agroforestry landscapes in Indonesia