Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Zanen, M. 2012. Newsletter #2 Improved farming in the province of Drenthe, thanks to biodiversity. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 2,6 MB; opens in new window

Related to: Soil and biodiversity

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Marleen Zanen MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 2

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Project BBB Drenthe in het kort: 20 akkerbouwers in Drenthe zijn aan de slag met bodemkwaliteit en biodiversiteit. Door het nemen van gerichte maatregelen verbetert hun bodembeheer en wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan maatschappelijke (milieu)doelstellingen. Uitwisseling van kennis en ervaring en zelf aan de slag gaan spelen hierbij een belangrijke rol.
In deze nieuwsbrief oa.:
- Bundeling van kennis organische stof
- Stichting Veldleeuwerik / duurzaamheid in de akkerbouwketen
- Ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit
- Lupine in the Veenkoloniën
 


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, biodiversiteit, akkerbouw, drenthe, bodemkwaliteit, bodemleven, agrobiodiversiteit
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Newsletter #2 Improved farming in the province of Drenthe, thanks to biodiversity

Abstract / summary in English:

This project in short: 20 farmers in the Dutch province of Drenthe started working on soil quality and biodiversity. With targeted measures, their soil quality improves while contributing to social (environmental) targets. Exchange of knowledge and experience and an hands-on approach are important.
This issue contains:
- Gathering knowledge abour organic matter
- Biodiversity in and above the soil
- Sustainability in arable farming and processing industry
- Lupine
 


Keywords in English: soil quality, soil life, biodiversity, agro-biodiversity, arable farming, Drenthe, soil
Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 2