Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Deru, J.G.C., N.J.M. van Eekeren, H. Kloen, W. Dijkman, J. van den Akker, R.G.M. de Goede, T. Schouten, M. Rutgers, S. Smits, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, W. Dimmers, H. Keidel, F. Lenssinck and J. Bloem. 2012. Soil indicators for sustainable land use in peat meadow areas: Ecosystem services of agricultural and natural plots in the peat meadow area of the Dutch provinces of North Holland, South Holland and Utrecht. Part A: research report. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2012-005 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 115 p.

Number of pages: 115

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

Related webpage or webdocument: www.bodemveenweiden.nl

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden: Ecosysteemdiensten van Landbouw- en natuurpercelen in het veenweidegebied van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Deel A: Onderzoeksrapportage

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Om met zo min mogelijk bodemdaling en emissie van broeikasgassen een zo goed mogelijke productie en diversiteit te halen zijn handvaten nodig die gericht zijn op enerzijds de ecosysteemdiensten die de westelijke veenweiden leveren en anderzijds de bodemkwaliteit die deze levering van ecosysteemdiensten mogelijk maakt. Ecosysteemdiensten werden gedefinieerd en van meetbare parameters voorzien. Op grond van statistische correlaties en stepwise lineaire regressie zijn voor de meeste sleutelparameters horend bij de ecosysteemdiensten relevante bodemindicatoren gevonden. Over het algemeen waren dat bodemfysische en -chemische indicatoren; bodembiologische parameters waren minder sterk bepalend voor de gemeten variatie. De proefopzet was gericht op het vinden van statistische verbanden en in principe niet geschikt voor het blootleggen van oorzaak-gevolg relaties. Desondanks waren de meeste relaties verklaarbaar vanuit de literatuur.


Trefwoorden in Nederlands: ecosysteemdiensten, bodemindicatoren, landgebruik, veen, veenweide, bodemdaling, broeikasgas
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Soil indicators for sustainable land use in peat meadow areas: Ecosystem services of agricultural and natural plots in the peat meadow area of the Dutch provinces of North Holland, South Holland and Utrecht. Part A: research report.

Abstract / summary in English:

To find sustainable ways to maintain agricultural production and biodiversity in the peat meadows in the western part of The Netherlands, keeping in mind soil subsidence and the emission of greenhouse gasses due to the loss of soil organic matter, indicators are needed for comparing and evaluating land management effects on the ecosystem services delivered by this landscape and the soil properties that make these services possible. For that reason, indicators of ecosystem services from a large set of above- and belowground parameters were measured in both agricultural and natural peat meadows. For most of the key parameters of the indicated ecosystem services, relevant soil indicators could be identified based on statistical correlations and stepwise linear regression. In general, these indicators were found mostly among soil chemical and physical parameters; soil biological parameters explained less of the measured variability. The experimental set-up focused on finding statistical relationships, and was not designed to uncover cause-effect relationships. Nevertheless, most of the statistical relationships found could be explained based on the literature.


Keywords in English: ecosystem services , soil indicators, land use, peat meadows, soil subsidence, greenhouse gas
Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden