Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Well, E.A.P. van, H. Wientjes and J.G.C. Deru. 2011. Phosphate, the soil as a source: Experiments in the Kempen region. (In Dutch.). CLM Onderzoek en advies, Culemborg. 73 p.

Number of pages: 73

Type of document: Report

Download full text pdf, 3,8 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Fosfaat, de bodem als bron: Experimenten in de Kempen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Fosfaat is een van de belangrijkste probleemstoffen in de diffuse verontreiniging van het Noord Brabantse grond- en oppervlaktewater. In het kader van Inwa (Interactief Waterbeheer in de Grensregio Vlaanderen Nederland) is in het project "Fosfaat de bodem als bron" door CLM, DLV Rund en LBI geëxperimenteerd met uitmijning van fosfaat op zeven bedrijven in de Kempen. In 2010 en 2011 is geëxperimenteerd met vijf soorten maatregelen:  -Sturen met gehaltes in de mest; 
-Verhogen organische stofgehalte in de bodem;
-Sturen fosforgehaltes in het voer;
-Strategisch verdelen van beschikbare mest en
-Fosfaatverschralen langs slootkanten.
Uit de experimenten komt naar voren dat een afname van de fosfaatvoorraad in de bodem kan worden bereikt door alle bovengenoemde maatregelen.


Trefwoorden in Nederlands: Foafaat, veehouderij, teeltmaatregelen, vloeibare mestscheiding, mais, grasland, organische stof
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Phosphate, the soil as a source: Experiments in the Kempen region

Abstract / summary in English:

Diffuse phosphate pollution in the surface and ground water in Brabant, the Netherlands, is one of the most important problems regarding water quality. Within Inwa (Interactive Water mangement in the border region Flanders - the Netherlands), the project "Phosphate, the soil as a source: Experiments in the Kempen region" has experimented with phosphate extraction in seven farms in the Kempen region of Brabant, the Netherlands. In 2010 and 2011, we experimented with the following types of management measures:
- Different fractions of liquid manure with different mineral contents
- Soil organic matter build up
- Different phosphate contents in the feed
- Strategic distribution of available manure
- Phosphate extraction along water ditches


Keywords in English: Phosphate, animal husbandry, management measures, liquid manure separation, maize, grassland, organic matter
Fosfaat, de bodem als bron: Experimenten in de Kempen