Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, G.J.H.M. van der Burgt, B. Philipsen, H.A. van Schooten and M. de Haan. 2011. Crop rotation with grass and corn: effect on soil organic matter and costs/ benefits. (In Dutch.). V-focus. 8(2):24-26.

Number of pages: 3

ISBN/ISSN: 1574-1575

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 270 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Vruchtwisseling van gras en maïs: Effect op organische stof en kosten/baten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veehouders van de ZLTO-afdeling rond de waterwinning van Brabant Water in Loosbroek hebben voor het SKB-project ‘Herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem’ geïnventariseerd welke maatregelen het organische stofgehalte op zandgrond kunnen verhogen. Wat betekent een vruchtwisseling van gras en maïs voor het organische stofgehalte, en wat zijn de kosten en baten op een melkveebedrijf met derogatie en zonder derogatie?


Trefwoorden in Nederlands: zandgrond, organisch stof gehalte, derogatie
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Crop rotation with grass and corn: effect on soil organic matter and costs/ benefits

Abstract / summary in English:

Within the framework of the SKB project ‘Restoring the natural buffer capacity of the soil’, livestock farmers of the ZLTO farmers group operating in the vicinity of the Loosbroek water collection area of Brabant Water have assessed what measures are needed to increase the soil organic matter content of their sandy soils. What are the effects of a grass-corn crop rotation on soil organic matter content, and what are the costs and benefits of this rotation scheme for dairy farms with or without derogation?


Keywords in English: Sandy soil; organic matter content; derogation
Vruchtwisseling van gras en maïs: Effect op organische stof en kosten/baten