Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and J. Zaneveld-Reijnders. 2011. Consciously restoring the natural buffering capacity of soil: report 2010. (In Dutch.). ZLTO, Louis Bolk Instituut ea. 48 p.

Number of pages: 48

Type of document: Report

Download full text pdf, 2,7 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem: Inhoudelijk rapportage 2010

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Directe aanleiding voor het project "Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem", was het voornemen van Brabant Water om de onttrekking van drinkwater uit de diepe ondergrond rond Loosbroek te intensiveren. Voor agrarisch ondernemers rondom de winning kan dit gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van water. De beoogde onttrekking heeft Brabant Water en de agrarisch ondernemers in het gebied bij elkaar gebracht om maatregelen te onderzoeken die de beschikbaarheid van water in de bodem te verhogen.


Trefwoorden in Nederlands: droge zandgronden, hydrologische maatregelen, organische stof, beworteling, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Consciously restoring the natural buffering capacity of soil: report 2010

Abstract / summary in English:

Reason to start the project "Consciously restoring the natural buffering capacity of soil" was the intention of Brabant Water to intensify the winning of drinking water from deep underground around Loosbroek. For local agricultural entrepreneurs, these water winnings could affect water availability for their crop production. This had brought Brabant Water and agricultural entrepreneurs in the area together to investigate measures to increase the availability of water in the soil.


Keywords in English: dry sandy soils, hydrological measures, organic matter, roots, climate adaptation, climate mitigation
Bewust herstel van de  natuurlijke buffercapaciteit van de bodem: Inhoudelijk rapportage 2010