Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Prins, U., A. de Vries and J.G.C. Deru. 2010. Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied: Verslaglegging maatregelen op bedrijfsniveau: Demopercelen grasklaver en direct zaaien snijmaïs. Rep. 2010-017LBD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.

Number of pages: 23

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,52 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Udo Prins MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied: Verslaglegging maatregelen op bedrijfsniveau: Demopercelen grasklaver en direct zaaien snijmaïs

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Verslag van demonstratieproeven in het Drentsche Aa gebied. Extensief bemest gras gaf 76% van de opbrengst van intensief bemest grasland. De introductie van witte en rode klaver in het extensief bemeste grasland verhoogde in de eerste 2 jaar de opbrengst tot 88% (beweiden) en 94% (maaien) van de opbrengst van intensief bemest grasland. Direct zaaien van snijmais in bestaand grasland ten opzichte zaaien in geploegd grasland gaf gelijke opbrengsten, met hogere voerderwaarde (VEM). Het aantal regenwormen bedroeg bij ploegen 11/m2 ten opzichte van 76/m2 bij direct zaaien. De minerale N blijft bij direct zaaien hoger in de bodem dan bij ploegen, waardoor de kans op uitspoeling kleiner is.


Trefwoorden in Nederlands: grasklaver direct zaaien directzaai snijmaïs grasland bemesting regenwormen Drenthe Drentsche Aa maatregelen nitraatuitspoeling zandgrond grass-clover direct drilling silagemaize grassland nitrate leaching sandy soil
Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied