Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Burgt, G.J.H.M. van der. 2009. Historical knowledge: Soil and fertilization in the greenhouse of yesteryear. (In Dutch, with English abstract.). Rep. LB27. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.

Number of pages: 24

Type of document: Report

Download full text pdf, 120 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Historische kennis: Bodem en bemesting in de kasteelt van weleer

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Door middel van een literatuurstudie is gekeken naar kennis op het gebied van grondbewerking, beworteling en bemesting in de grondgebonden kasteelt in Nederland van 1945 tot 1975. Doel hiervan was het achterhalen van
inspirerende kennis voor de huidige grondgebonden biologische bedekte teelt.
Er zijn binnen de wetenschappelijke literatuur weinig publicaties over grondbewerking en beworteling en meer over bemesting. Veel van de beschreven praktijken in de bedekte teelt zijn achterhaald en/of vervangen door heel andere en effectievere middelen. Dit wordt al toegepast in de biologische teelt. Ook de huidige kennis van de inzet van organische mest en compost in relatie tot de levering van mineralen is aanzienlijk groter dan die van destijds.
Wat resteert is het vraagstuk van structuur, beworteling en gewenste diepte van beworteling. Samengevat komt het er op neer dat diepere beworteling (50 – 70 cm) zeker voordelen heeft, maar dat het geen voorwaarde is voor een
geslaagde teelt. Ondiepere beworteling maakt alleen dat de teler er dichter op moet zitten en minder kan overlaten aan gewas en bodem zelf. Dit zou in onderzoek verder uitgewerkt kunnen worden.


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bemesting, grondbewerking, bedekte teelt, glastuinbouw
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Historical knowledge: Soil and fertilization in the greenhouse of yesteryear

Abstract / summary in English:

In a literature review old knowledge about soil cultivation, rooting and fertilization in greenhouse cultivation in Holland between 1945 and 1975 is studied. The objective was to regain inspiring knowledge for nowadays organic greenhouse cultivation.
There is only few literature available on cultivation and rooting, and some more on fertilization. Many of the described old practices are replaced by other and more effective techniques which are practiced in organic greenhouses. The actual knowledge on manure and compost in relation to nutrient management is more extended.
Still there is the question of soil structure, rooting patern and the optimum rooting depth. Summarized, deep rooting (50-70 cm) has advantages but it is not a precondition for success. Less deep rooting implicates that the grower has to be more alert and cannot leave processes to plant and soil. This could be subject of further research.