Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat and G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Soil health in organic greenhouse, Part 2: Suppressiveness against soil borne fungi. (In Dutch, with English abstract.). Rep. LB25. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 52 p.

Number of pages: 52

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,8 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Willemijn J.M. Cuijpers MSc.;
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 2: ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit tweede deel van dit l iteratuuronderzoek naar bodemgezondheid in de biologische glastuinbouw is informatie verzameld over 6 belangrijke schimmelpathogenen die in de biologische vruchtgroententeelt van belang zijn:
Fusarium, Phomopsis (zwartwor telrot), Pyrenochaeta ( kurkwortel), Py thium, Sclerotinia (rattenkeutelziekte) en Vertici ll ium. Behalve aan het herkennen van de ziekte en de ecologie van de pathogenen, is specifiek aandacht
besteed aan mogelijkheden die biologisch werkende glastuinders hebben om met teeltmaatregelen de ziekten te bestrijden. Afhankel ijk van het soor t pathogeen zal de keuze op een andere set maatregelen vallen.
• Algemene maatregelen zijn het gebruik van compost of andere organische toevoegingen, en de introductie van wisselgewassen.
• Specifiekere maatregelen zijn het introduceren of stimuleren van antagonisten.
• Tenslotte zijn er nog maatregelen die als laatste redmiddel een plek hebben in de biologische teelt, zoals solarisatie, biofumigatie of stomen.
Ter afsluiting wordt in tabelvorm een samenvattend overzicht gegeven aan de teler met handvatten voor sturing op het gebied van bodemgezondheid.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, bodemgezondheid,ziektewerendheid, schimmels
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Soil health in organic greenhouse, Part 2: Suppressiveness against soil borne fungi

Abstract / summary in English:

This is the second part of a literature study on soil health aspects in organic greenhouse production. Information is gathered about six i mpor tant fungal pathogens: Fusarium, Phomopsis, Pyrenochaeta, Pythium, Sclerotinia and Verticillium. Recognition of the symptoms and ecology of the pathogens is described, as are the opportunities for organic greenhouse growers to control these pathogens. Every type of pathogen needs a specific set of tools.
• Generic measures are organic matter amendments and crop rotation.
• More specific is the introduction of disease-specific antagonists.
• More drastic and less specific are solar isation, biofumigation and steaming.
At the end a table is presented with an overview to support growers to manage the health of their soils.