Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Schooten, H.A. van, N.J.M. van Eekeren, M.C. Hanegraaf, G.J.H.M. van der Burgt and M. de Visser. 2006. Effect of long-term application of covercrops and organic manure on soil quality in a continuous maize production system. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 01. Animal Science Group, Wageningen. 40 p.

Number of pages: 40

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Effect meerjarige toepassing groenbemester en organische mest op bodemkwaliteit bij continuteelt maïs: 2e rapport project Zorg voor Zand

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Daling van het organische stofgehalte bij continuteelt van snijmaïs op zandgrond kan men compenseren met organische bemesting en de teelt van groenbemesters. Naast het effect op het organische stofgehalte van organische bemesting en groenbemesters hebben beide maatregelen ook invloed op diverse andere bodemkwaliteitparameters. Voor de teler van maïs is het van belang dat een betere bodemkwaliteit uiteindelijk leidt tot een betere nutriëntenbenutting van het gewas. In het onderzoek is daarom het effect van meerjarige toepassing van drijfmest, vaste mest en groenbemester op de bodemkwaliteitparameters en op gewasopbrengst onderzocht. Daarnaast is gekeken of de ontwikkeling in organische stofgehalten van de objecten binnen deze proef voldoende nauwkeurig te voorspellen is door de bestaande rekenmodellen NDICEA en MINOS.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, zandgrond, organische mest, groenbemester, continuteelt, snijmaïs
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Effect of long-term application of covercrops and organic manure on soil quality in a continuous maize production system

Abstract / summary in English:

 In 2005 research was conducted on the effect of long-term application of cover crops and organic manure on various soil quality characteristics in a
continuous maize production system on sandy soil. The conclusion was that the effect of organic fertiliser on the quality of the soil and yield was
somewhat larger than of green manure. The biological activity was hardly influenced by both treatments.


Keywords in English: soil quality, sandy soil, organic manure, cover crops, continuous production, silage maize