Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wagenaar, J. and J. de Wit. 2003. Gehele Plant Silage (GPS): ervaringen uit de praktijk. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Book

Download full text pdf, 1,5 MB; opens in new window

Order Price: €12; Order code:LV51; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan-Paul Wagenaar MSc.;
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Gehele Plant Silage (GPS): ervaringen uit de praktijk

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Grasklaver is de belangrijkste teelt voor biologische melkveehouders. Alternatieven voor grasklaver worden verbouwd met het oog op hogere opbrengsten en aanvulling op het grasklaverrantsoen. Snijmaïs is een veel verbouwd alternatief. Is snijmaïs teelttechnisch een optie, dan is het qua voederwaarde en opbrengst meestal de beste keuze. Gehele Plant Silage (GPS) is geen vervanger van snijmaïs, maar kan geteeld worden in situaties waarin snijmaïs niet voldoet. Vergeleken met snijmaïs is onkruid in GPS geen probleem. GPS is minder droogtegevoelig en heeft het een gunstig oogstmoment, zeker indien na de oogst blijvend grasland ingezaaid wordt. Daarnaast heeft GPS ten opzichte van snijmaïs een aantal belangrijke voordelen als voorgewas van grasklaver of als tussengewas tussen snijmaïs en grasklaver: de diepe beworteling van een graangewas laat een mooie structuur achter. Ook kan GPS met minimale bemesting (bijvoorbeeld na snijmaïs) tot een acceptabele productie komen terwijl de stikstofonttrekking de bodem optimaal prepareert voor een evenwichtige ontwikkeling van grasklaver. GPS is ook een beter alternatief in gebieden met een natuur­ functie of in gebieden waar snijmaïs vanwege cultuurlandschappelijke waarden ongewenst is. Op zwaardere en slecht ontwaterde gronden wordt vaak gekozen voor een zomergraan. Zomergerst is vanwege de flexibele zaaiperiode (half februari­ half mei) en de snelle groei een geschikte keuze. Valt de keuze op een wintergraan, dan is triticale vanwege goede opbrengst en lagere teeltrisico’s een goede optie.


Gehele Plant Silage (GPS): ervaringen uit de praktijk