Mobile nav

Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Home >> Voeding & Gezondheid >> Positieve Gezondheid >> Positieve Gezondheid en Leefomgeving

De wijk gezonder maken vanuit Positieve Gezondheid


Ben je op zoek naar hoe een straat of wijk kan bijdragen aan betere gezondheid? Het Louis Bolk Instituut heeft daarvoor - op basis van het spinnenweb voor Positieve Gezondheid - het Bolkmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving ontwikkeld.

Veel mensen kennen het spinnenweb als instrument om van één individu de Positieve Gezondheid in kaart te brengen en daarover in gesprek te gaan. Met een uitbreiding naar de leefomgeving kan het model ook houvast bieden voor verbeteringen in de leefomgeving, dusdanig dat de gezondheid van bewoners uit de wijk verbetert. Daarmee maken we de stap van het individuele naar het collectieve niveau (zie afbeelding). Denk bij mentaal welbevinden bijvoorbeeld aan de vermindering van geluidshinder en verbinding met de buurt. Bij lichaamsfuncties aan fietspaden en sportmogelijkheden. En bij dagelijks functioneren aan toegang tot informatie en het winkelaanbod.

De eerste stap zetten
Met dit model voeren wijkbewoners en andere betrokkenen met onderzoekers van het Louis Bolk Instituut een gesprek over gezondheid en leefomgeving. Samen vullen ze de zes domeinen van het model voor de leefomgeving in (zie afbeelding). Belangrijke vragen daarbij zijn 'Wat kan er volgens jou in de wijk verbeteren?', 'welke kwaliteiten breng je in?' en 'Wie van ons pakt welk punt op?' Zo is dat recent gebeurd in De Tuunen, in Den Burg op Texel. Daar zijn nieuwe buurtbewoners, de woningstichting en cliënten van een zorginstelling met elkaar gaan brainstormen hoe zij de nieuwe wijk kunnen inrichten. Welke wensen en behoeften hebben zij als het gaat om de inrichting van de gedeelde ruimtes? Het resultaat is een lijst met slimme initiatieven die bijdragen aan gezondheid en leefbaarheid, zoals een gezamenlijke moestuin en een gedeelde klusruimte voor bewoners. Efficiënt, zinvol en gezellig waardoor de sociale cohesie in de wijk hierbij wint. Lees het nieuwsbericht of download de brochure.

Gelijk bouwen aan draagvlak
Die aanpak heeft tal van voordelen. Het model is dan ook inmiddels breed omarmd, omdat het over gezondheid in de breedste zin gaat en gestoeld is op zes pijlers. Bovendien bouw je tijdens het proces samen aan draagvlak. Vaak zie je dat gemeente en burgers verschillende ideeën hebben van wat er moet gebeuren in de wijk. Samenwerken en elkaar vinden is dan lastiger. Dankzij begeleiding van het Louis Bolk Instituut en het Bolkmodel slagen partijen erin om tot gezamenlijke plannen en uitvoering te komen. Dat komt ook doordat het proces integraal wordt aangepakt en zowel onderzoek, interviews als evaluaties ingezet worden.

Meer samenhang in beleid
Het Bolkmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving leidt in gemeentes ook tot meer samenhang in beleid. Terwijl er behoefte is aan integrale aanpak, is er vaak voor verschillende beleidsterrein nog een afzonderlijk plan, zoals voor volksgezondheid, milieu, sociale zaken en onderwijs. Veel beleidsambtenaren worden vanuit hun organisatiestructuren nu gestuurd om te focussen op hun eigen beleidsterrein, terwijl er juist behoefte is aan een integrale aanpak. Zo gauw ambtenaren het raamwerk samen invullen, ervaren ze meer samenhang tussen die afzonderlijke beleidsterreinen. En gaan ze een integrale aanpak vanzelfsprekend vinden: ze zien dat ze elkaar nodig hebben om meer te bereiken. Het Bolk-model is als instrument erkend en bijvoorbeeld aangeraden in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Meer weten?
Het Louis Bolk Instituut helpt je met workshops, advies en onderzoek.
Neem daarvoor contact op met:
Sjef Staps s.staps@louisbolk.nl  06 1091 9981 of
Herman van Wietmarschen h.vanwietmarschen@louisbolk.nl  06 1253 3219

Contact

Sjef J.J.M. Staps

Projectleider Duurzame Ontwikkeling

Herman van Wietmarschen

Onderzoeker Voeding & Gezondheid