Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Verwer, C., L. Daniels, A. Antonis, R. Ferwerda-van Zonneveld. 2018. Verkenning Kalf bij de Koe: een sectorbrede inventarisatie van kennis en ervaring rond het houden van kalveren bij de koe. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 64 p.

Aantal pagina's: 64

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster

Download hier de printversie (9Mb)

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Cynthia Verwer


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Verkenning Kalf bij de Koe: een sectorbrede inventarisatie van kennis en ervaring rond het houden van kalveren bij de koe

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze brochure wordt een overzicht gegeven van wat over het houden van kalveren bij de koe in wetenschappelijke literatuur is gevonden. Daarnaast komt aan bod wat inhoudelijk deskundigen (erfbetreders, ketenpartijen, onderzoekers en beleidsmakers) erover zeggen, en wat de ervaring van veehouders is met het houden van kalveren bij de koe. Hierbij komen de volgende onderwer¬pen aan de orde: huisvesting, spenen en scheiden, voeding, microbiota, gezondheid, management & arbeid, welzijn, gedrag, imago, volksgezondheid, milieu, economie en ethiek. In twee samenvattende hoofdstukken hebben de onderzoekers respectievelijk een systeemanalyse uitgevoerd op basis van de aangeleverde input en het toekomstperspectief geschetst zoals de deelne¬mers aan de verkenning dat voor zich zien. Tot slot zijn kennislacunes en tips vanuit de deelnemersgroep per onderwerp in een apart hoofdstuk ondergebracht. De verkenning maakt de complexiteit duidelijk van een opfoksysteem waar¬bij het kalf bij de koe wordt gehouden. Het succes van een dergelijk zoogsysteem blijkt van veel factoren afhankelijk te zijn, maar biedt ook kansen voor het kalf, de melkveehouder en de sector.


Trefwoorden in Nederlands: kalf bij koe, jongveeopfok, dierenwelzijn, diergezondheid, melkveehouderij, kalveropfok
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: State of the art Dam Rearing of Calves – a sector-wide assessment of scientific and practical knowledge on dam-rearing systems

Abstract / summary in English:

This brochure provides an overview of available knowledge in scientific literature on raising dairy calves with cows, what experts (advisers, chain parties, researchers and policy makers) say about it, and what the experience of practical experts is, like vets and farmers. The following subjects are covered: housing, weaning and separation, nutrition, microbiota, health, management & labor, well-being, behavior, image, public health, environment, economy and ethics. In two summary chapters, the researchers respectively made a system analysis on the basis of the input provided and give a rough sketch of the future of the dairy sector, imagined by the participants in the survey. Finally, knowledge gaps and tips are included in a separate chapter. The exploration clarifies the complexity of a rearing system in which the calf is kept by the cow. The success of such a suckling system depends on many factors, but also offers opportunities for the calf, the dairy farmer and the sector.


Keywords in English: dam-rearing, youngstock, animal welfare, animal health, dairy production, rearing calves.
Verkenning Kalf bij de Koe