Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Hospers-Brands, A.J.T.M., C. Rietema, M. Bus. 2017. Planty Organic: Voortgang 2016. Rapport 2017-002 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 37 p.

Aantal pagina's: 37

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: PlantyOrganic


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Planty Organic: Voortgang 2016

Abstract / samenvatting in Nederlands:

2016 was het vijfde jaar waarin de systeemontwikkeling “PlantyOrganic” in praktijk is gebracht. Op de zes percelen zijn de gewassen geteeld die voorzien waren en zijn metingen verricht aan bodem en gewas. De gebruikte meststoffen waren geheel afkomstig vanuit het eigen systeem, zoals in het ontwerp was voorzien. De stikstofbinding door de vlinderbloemigen, de motor van het systeem, komt in dit 5e jaar dat het systeem draait in de buurt van de hoeveelheid die in het ontwerp was voorzien, evenals de hoeveelheid stikstof die met bemesting is gegeven. De bodemstikstof is getoetst met metingen die in het stikstofmodel NDICEA zijn ingevoerd. De match tussen metingen en berekeningen is goed. De gemeten waarden mineraal beschikbare stikstof zijn laag. Dat wijst op een efficiënt systeem: zodra er stikstof door mineralisatie vrij komt wordt deze direct door de gewassen opgenomen. Voor de tarwe/veldbonen en de aardappelen is de opbrengst als gevolg van aantasting door chocoladevlekkenziekte resp. Phytophthora lager dan verwacht. Voor de peen lag de opbrengst in de lijn der verwachtingen. De pompoen en de haver gaven relatief hoge opbrengsten. Op alle percelen met uitzondering van perceel A (peen) is een groenbemester gezaaid na de oogst van het geteelde gewas, drie maal een vlinderbloemige en twee maal haver. De afnemende trend in de mineralengehaltes van de gewassen die in 2012 – 2015 te zien was lijkt zich in 2016 niet verder door te zetten. De mineralenbalansen voor fosfaat en kali zijn negatief. Dat is op termijn geen houdbare situatie. Voor de komende jaren liggen er onder meer de volgende onderzoeksonderwerpen:. • Groenbemesters, vlinderbloemigen en stikstofopbrengst • Mineralengehaltes van gewassen in relatie tot bodemprocessen en mineralenbalansen • Beworteling van gewassen in relatie tot teruglopende fosfaatgehaltes in de gewassen • Mobilisatie van P, K en sporenelementen door granen, vlinderbloemigen en andere gewassen. • Bodembewerking die bovenstaande processen ondersteunt.


Trefwoorden in Nederlands: bodemvruchtbaarheid, maaimeststoffen, groenbemesters, kringlopen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Planty Organic; results 2016

Abstract / summary in English:

2016 was the fifth year of the “PlantyOrganic” system development in practice. The six-year rotation is laid out and measurements took place at soil and crop. The fertilizers used were completely produced in the own system, as foreseen in the system design. The nitrogen fixation by the grass clover, the motor of the system, meets in this fifth year of the system the expected levels, as did the amount of nitrogen that was applied to the crops Soil nitrogen is measured and used as input in the nitrogen model NDICEA. There was a sufficient match between measured and calculated level of soil mineral nitrogen. The measured values of soil mineral nitrogen are low. This indicates an efficient system: at the moment nitrogen is released as a result of mineralisation processes, it is taken up by a growing plant. For wheat/field beans and for potatoes the yields are considerably lower than expected, as a result of diseases. For carrots the yield meets the expectations and pumpkins and oats yielded relatively high. On all plots with the exception of plot A (carrots) a green manure crop was sown after crop harvests, three times a leguminous green manure and two times an oats green manure. The decrease in mineral contents of the crops seem that showed up in 2012 – 2015 seems not to continue in 2016. The mineral balances for phosphate and potassium are negative. In the long term this cannot last. For the coming years, among others, the following research subjects are identified: • Green manure crops, leguminous crops and nitrogen yields • Mineral contents of crops in relation to soil processes and mineral balances • Root growth in relation to phosphate contents of crops • Mobilisation of P, K and trace elements by cereal or leguminous crops • A tillage system that supports the above mentioned processes


Keywords in English: soil fertility, cut-and-carry fertilisers, green manure, nutrient cycles
Planty Organic: Voortgang 2016