Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Groenenstein, C.M., J. de Wit, C. van Bruggen. 2015. Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren.: Herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2015. Rapport WOt-technical report 45. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu,, Wageningen. 49 p.

Aantal pagina's: 49

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,2 MB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren.: Herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2015.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Om de hoeveelheden stikstof en fosfaat in dierlijke mest te berekenen die op een bedrijf worden geproduceerd, kunnen veehouders gebruik maken van de zogenoemde excretieforfaits in de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Deze excretieforfaits geven weer hoeveel stikstof en fosfaat in mest per dier en per diercategorie op jaarbasis wordt geproduceerd. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een voorstel gemaakt voor herziening van de diercategorieën en de excretieforfaits van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Dit rapport beschrijft het voorstel voor de herziening van de excretieforfaits voor de eerder aangepaste lijst vandiercategorieën. Bij de excretieforfaits wordt onderscheid gemaakt tussen gangbare en biologische dierhouderijsystemen. De bruto stikstof- en fosfaatexcreties voor dieren in gangbare dierhouderijsystemen zijn gebaseerd op de resultaten van de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM) voor de jaren 2011, 2012 en 2013. De WUM berekent per jaar de gemiddelde excreties per diercategorie op basis van statistieken over veevoergebruik en dierlijke productie. De bruto stikstof- en fosfaatexcreties voor dieren in biologische dierhouderijsystemen zijn gebaseerd op die van gangbare dierhouderijsystemen en een diercategorie-specifieke correctiefactor. De bruto stikstofexcreties zijn vervolgens gecorrigeerd voor gasvormige stikstofverliezen op basis van gegevens van de werkgroep National Emission Model for Agriculture (NEMA).


Trefwoorden in Nederlands: dierlijke mest, excretieforfaits, stikstof fosfaat, koeien, varkens, pluimvee, overige dieren, gangbare dierhouderijsystemen, biologische dierhouderijsystemen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Nitrogen and phosphorus excretion by conventionally and organically managed livestock: Revision of the excretion coefficients in the Manure and Fertilisers Act (2015)

Abstract / summary in English:

To calculate the amounts of nitrogen and phosphate in animal manure, livestock farmers in the Netherlands make use of the excretion coefficients listed in the Implementation Regulation of the Manure and Fertilisers Act. These coefficients indicate, for each animal category, the amount of nitrogen and phosphate in manure produced per animal per year. At the request of the Dutch Ministry of Economic Affairs, the Scientific Committee for the Manure and Fertilisers Act (CDM) has drafted a proposal for the revision of the animal categories and excretion coefficients in the regulation. This report describes the proposed revision of excretion coefficients for the already revised list of animal categories. Different excretion coefficients are proposed for conventional versus organic livestock systems. Gross N and P2O5 excretion coefficients for animals in conventionally managed livestock systems are based on studies by the working group for the standardisation of manure and nutrient calculations (WUM), for 2011, 2012 and 2013. The WUM makes annual excretion estimates for each animal category using data on feed intake and animal production. Gross N and P2O5 excretion coefficients for animals in organic farming systems are based on those for conventional livestock systems, adjusted by an animal category-specific correction factor. Gross N excretion coefficients are corrected for gaseous N losses based on data provided by the working group on the National Emission Model for Agriculture (NEMA).


Keywords in English: animal manure, excretion coefficients, nitrogen, phosphorus, phosphate, cows, cattle, pigs, poultry, other livestock, conventional livestock systems, organic livestock systems
Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren.