Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Rietberg, P.I., B.G.H. Timmermans. 2014. Naar een betere benutting van bodemfosfor. Ekoland. December 2014, p. 16-17.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,69 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Bart G.H. Timmermans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Naar een betere benutting van bodemfosfor

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de Nederlandse landbouw wordt de aanvoer van fosfor (P) via mest en compost steeds verder aan banden gelegd. De uitdaging voor telers is om bij beperkte fosforaanvoer toch een goede opbrengst te realiseren. Dit artikel beschrijft onderzoek op twee biologische bedrijven die telen bij lage fosfaataanvoer en lage bodemfosforgehalten. Het gaat in op de vraag of er op deze bedrijven fosforgebrek of fosforlimitatie wordt ervaren en beschrijft experimentele resultaten. Vervolgens wordt kort ingegaan op de mogelijke bijdrage van vlinderbloemigen en van mineralisatie van fosfor uit organische stof aan de fosforvoorziening van het gewas.


Trefwoorden in Nederlands: Fosfaat, biologisch, bodemfosfor, bodem, bemesting, wintertarwe, gras-klaver
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Towards better utilization of soil phosphorus

Abstract / summary in English:

In the Netherlands, agricultural inputs of phosphorus (P) via animal manure and compost is increasingly restricted due to nutrient management legislation. The challenge for growers is to achieve good yields with lower P-inputs. This article presents a study of two organic farms where crops are grown with low P-inputs on soils with a low P-content. The question of whether these farms experience a P-shortage or P-limitation is discussed in relation to the results of a P-fertilization experiment and crop and soil analyses. Furthermore, the article discusses the contribution of leguminous crops and soil organic matter mineralization to P-availability for crop uptake.


Keywords in English: Phosphate, organic, soil phosphorus, soil, fertilizers, winter wheat, grass-clover
Naar een betere benutting van bodemfosfor