Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren. 2012. Uitmijnen: het bodemfosfaatgehalte verlagen met grasklaver en kalibemesting. Natuur bos landschap. 9(1):12-15.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Fosfaat uitmijnen in natuurgebieden

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Dr. Bart G.H. Timmermans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Uitmijnen: het bodemfosfaatgehalte verlagen met grasklaver en kalibemesting

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut (duurzame landbouw en natuurontwikkeling) blijkt dat uitmijnen succesvol en relatief goedkoop kan worden ingezet om het fosfaatgehalte op voormalige Iandbouwgronden terug te dringen. Het onderzoek waarin dit getest is heeft plaatsgevonden op zandgronden met veel beschikbaar fosfaat (geen ijzerrijke kwel), waarop steeds uitmijnen met kalibemesting wordt vergeleken met gelijktijdig maaien (4-5 sneden per jaar) zonder bemesting. Ter illustratie de resultaten van een perceel in het Hengstven gebied in de Loonse en Drunense duinen.


Trefwoorden in Nederlands: natuurontwikkeling , bodemchemie, fosfaten, uitmijnen, maaien, natuurgebieden , noord-brabant
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Phosphate ‘mining’: reduce soil phosphate levels with grass clover and potassium fertilization

Abstract / summary in English:

Phosphate extraction can be used successfully and relatively inexpensive to lower phosphate levels on former agricultural  soils , according to research from the Louis Bolk Institute (sustainable agriculture and nature). The study in which this has occurred is tested on sandy soils with many available phosphate (no iron-rich seepage), where continiously phosphate extraction with potassium fertilization was compared with mowing simultaneously (4-5 cuts per year) without fertilization. To illustrate the results of a plot in the 'Hengstven' part of in the region 'Loonse and Drunense Duinen'.


Keywords in English: nature, soil chemistry, phosphates, mining, extraction, mowing, nature area, North Brabant
Uitmijnen: het bodemfosfaatgehalte verlagen met grasklaver en kalibemesting