Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Li, J., J. Jiggins, E.T. Lammerts van Bueren, C. Leeuwis. 2013. Towards a regime change in the organization of the seed supply system in China. Experimental Agriculture. 49(1):114-133.

Aantal pagina's: 20

DOI: 10.1017/S001447971200097X

Soort document: Journal Article

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Engels

Title in English: Towards a regime change in the organization of the seed supply system in China

Abstract / summary in English:

This paper explores changes in the organization of seed supply in China over the last decade by means of a multi-level institutional analysis. At the landscape level, the implications for China of the regulation of plant genetic resources through various international treaties and conventions are reviewed in the light of the evolution of the global seed industry. At the regime level, the transition in the Chinese context to market-based seed supply and the development of commercial and public seed sectors are examined. The study then analyses trends in seed supply at the niche level, with reference to participatory maize (Zea mays L.) breeding in three provinces in southwest China where high rural poverty persists. This work offers radical novelty in variety development and seed provision on behalf of smallholder farmers. However, a series of technical, organizational and market ‘mismatches’ are demonstrated within the existing seed regime. The participatory work emphasizes breeding for diverse cultivars adapted to specific ecosystems but these are prevented from reaching commercial markets by existing varietal testing procedures. Participatory breeding has potential to address farmers’ varietal needs as agriculture modernises and to support the public function of research institutes, but within mainstream intellectual property regimes the public value of participatory breeding cannot be accommodated adequately. Yet, when coupled to institutional innovations for recognising intellectual property and sharing benefit among all those who contribute, participatory breeding may initiate a powerful dynamics for change within seed regimes and a sui generis seed system suited to the Chinese context.


Keywords in English: maize, smallholder farmers, seed regime, participatory breeding, institutional innovations , benefit sharing, ABS, china
 

Tweede taal van het document: Nederlands
Status Nederlands: Alleen bibliografische informatie

Titel in Nederlands: Veranderingen in de organisatiestructuren voor de zaadvoorziening in China.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit artikel onderzoekt veranderingen in de organisatie van zaadgoed in China van de laatste tien jaar door het analyseren van actoren en de relaties daartussen op verschillende niveau's. Op het nationale beleidsniveau worden, in het kader van ontwikkeling in de wereldwijde zaadbedrijfsleven, de effecten van de regelgeving over plantaardige genetische bronnen door diverse internationale verdragen op China onderzocht. Op het niveau van beleid en organisaties wordt de overgang naar een marktgestuurde zaadvoorziening en de ontwikkeling van commerciële en publieke zaadsectoren in de Chinese context onderzocht. Daarna worden de ontwikkelingen in de zaadvoorziening op het lokale niveau geanalyseerd, met als voorbeeld participatieve veredeling van mais (Zea mays L.) in drie provincies in zuidwest China, waar grote armoede op het platteland bestaat.
Dit werk biedt geheel nieuwe inzichten in de ontwikkeling van nieuwe rassen en in zaadvoorziening naar de kleine boeren. Daarnaast worden er voorbeelden gegeven van technische, organisatorische en commerciële knelpunten rond afstemming binnen de bestaande structuren. Het participatief werken bevordert het veredelen en vermeerderen van verschillende cultivars die zijn aangepast aan specifieke ecosystemen, maar deze cultivars worden door de bestaande testprocedures voor rassen buitengesloten voor de commerciële markt. Participatieve veredeling kan potentieel voorzien in rassen die beantwoorden aan de behoefte van boeren in de context van een moderniserende landbouw, en kan de publieke functie van onderzoeksinstituten benadrukken. Maar is er weinig plaats voor de maatschappelijke waarde van participatieve veredeling binnen de bestaande commerciële en juridische structuren rondom het intellectuele eigendomsrecht. Desondanks kan participatieve veredeling en -vermeerdering een krachtig proces van verandering in de organisatiestructuren rondom plantaardig genetisch materiaal initiëren, profijtelijk voor alle deelnemers, wanneer dit gekoppeld wordt aan een aangepast intellectueel eigendomsrecht. Dit zou kunnen leiden tot een veredelingssysteem uniek voor de Chinese situatie.


Trefwoorden in Nederlands: mais, kleine boeren, kleine veredelaars, genetische bronnen, veredeling, participatieve veredeling, veranderingen in organisatiestructuur, eerlijke verdelingsmechanismen van toegang tot genetische bronnen en inkomsten, China
Towards a regime change in the organization of the seed supply system in China