Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Groene Veredeling. 2013. Groene Veredeling: Nieuwe wegen voor veredeling - Sleutelelementen voor samenwerking in de keten. Wageningen UR, Wageningen.


Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 310 kB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Groene Veredeling: Nieuwe wegen voor veredeling - Sleutelelementen voor samenwerking in de keten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Steeds meer gewassen worden te ‘klein’ voor veredeling. Op termijn betekent dit dat de teelt van deze gewassen steeds lastiger wordt omdat het teeltsysteem zich verder ontwikkelt, en de rassen stil blijven staan. De vraag is hoe alternatieve modellen te ontwikkelen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten.
Voor de biologische productieketen is deze vraag al langer van belang, omdat deze vraagt om rassen die, onder andere, aangepast zijn aan lagere bemestingsniveaus en zonder bestrijdingsmiddelen te telen zijn. Voor het veredelingsbedrijfsleven is het nog beperkte biologische areaal een belangrijke knelpunt om te investeren in veredeling specifiek voor deze sector.
Het Louis Bolk Instituut werkt aan innovatieve vormen van financiering of organisatie van veredeling om de vicieuze cirkel te doorbreken. Voorbeelden en oplossingen worden in deze brochure getoond.


Trefwoorden in Nederlands: veredeling, veredelaars, keten, ketenveredeling, veredelingsstrategie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Green Breeding: New ways for breeding - Key elements for cooperation in the chain

Abstract / summary in English:

A trend is developing that more and more crops become too "small" for breeders to invest in. This means that the cultivation of these crops becomes increasingly difficult because the cultivation system evolves, while the variety improvement stops. The question is how to develop alternative models for crop breeding for small markets.
For organic production, this question has long been of interest, because this sector requires varieties which are adapted to lower levels of fertilization and no pesticides. For breeding companies the limited scale of organic agriculture is still a major bottleneck to invest in breeding programs that are specifically aimed at this sector.
The Louis Bolk Institute develops innovative forms of funding or organization in order to break this vicious cycle. Examples and solutions are shown in this brochure.


Keywords in English: breeding, breeders, chain, breeding chain, breeding strategy
Groene Veredeling: Nieuwe wegen voor veredeling - Sleutelelementen voor samenwerking in de keten