Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Zanen, M. 2011. Bodemkwaliteit Drenthe: 'Sturen op ecosysteemdiensten in de akkerbouw en veehouderij'. Rapport 2010-002 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 71 p.

Aantal pagina's: 71

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Marleen Zanen


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bodemkwaliteit Drenthe: 'Sturen op ecosysteemdiensten in de akkerbouw en veehouderij'

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project 'Bodemkwaliteit Drenthe' worden grondgebruikers aangemoedigd om de bodemkwaliteit te verbeteren uitgaande van het concept van ecosysteemdiensten. Of met andere woorden: ze worden aangemoedigd om grondgebruik te koppelen aan duurzaam bodembeheer. Het onderzoek is uitgevoerd op 9 praktijkbedrijven op zandgrond, zowel akkerbouw als veehouderij. Door onderzoek en demonstratie ter plekke is het draagvlak voor duurzaam bodemgebruik vergroot. De resultaten van de bemonstering van akkerbouwland en grasland tonen doorgaans lagere waarden voor bodembiologische paramaters dan het nationale gemiddelde; mogelijk heeft onder andere de kwaliteit van de organische stof hiermee te maken. Voor de toekomst kunnen zowel de meetmethoden als de opzet met pilots verder uitgewerkt worden


Trefwoorden in Nederlands: Ecosysteemdiensten, bodemleven, bodembeheer akkerbouw, duurzaam bodembeheer
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Soil quality Drenthe: 'Managing eco system services in arable farming and animal keeping'

Abstract / summary in English:

The project 'Bodenkwaliteit Drenthe' ["Soil quality in the Dutch province of Drenthe"] encourages soil users to improve soil quality, based on the framework of 'eco system servives'. Or, in other words: they are encouraged to connect soil use with sustainable soil management. The research was executed on 9 real life farms on sandy soils, with arable farming as well as animal keeping. Because of local research and local demonstration, the farmers' support for sustainable soil management increased. The probe analysis of arable land and grassland show in general low values of biodiversity paramaters compared to the national mean values; perhaps caused by the quality of organic matter. For the future, both the measurement techniques as well as the approach with local pilots can be further improved.


Keywords in English: Ecysystem services, soil life, sustainable soil management, soil management arable farming
Bodemkwaliteit Drenthe: 'Sturen op ecosysteemdiensten in de akkerbouw en veehouderij'