Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Tiemens-Hulscher, M. 2010. Stikstofplasticiteit bio-aardappel. bioKennis bericht Uitgangsmateriaal en veredeling. Augustus 2010, p. 3-4.

Aantal pagina's: 1

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Stikstofplasticiteit bio-aardappel

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Opbrengstniveau en de oogstzekerheid in de biologische aardappelteelt zijn vaak laag door een relatief lage organische stikstofinput en grillige stikstofdynamiek. Onderzoekers ontwikkelen selectiecriteria die de veredelingsbedrijven kunnen gebruiken om rassen te selecteren die een hoge mate van stikstof-plasticiteit hebben. Dat zijn rassen die goed kunnen omgaan met relatief lage stikstofgift en adequaat reageren op een grillige beschikbaarheid van stikstof in combinatie met abiotische stress. Het blijkt dat stikstofopname en vroegheid van een ras samenhangen. Latere rassen nemen efficiënter stikstof op dan vroege rassen, maar vroege rassen gebruiken de opgenomen stikstof weer efficiënter in productie van knollen. Ook de snelheid en mate van bodembedekking blijkt gekoppeld te zijn aan de afrijpingsklasse vroeg of laat. Een aantal eigenschappen, bijvoorbeeld de periode waarin de bodem maximaal bedekt wordt door het gewas en de leaf area index (LAI = aantal m2 blad boven het aantal m2 grondoppervlak), zijn gecorreleerd met opbrengst, maar deze correlatie is niet voor elk ras even sterk. Er lijken dus rasverschillen te bestaan voor N-plasticiteit.


Trefwoorden in Nederlands: selectiecriteria, stikstofplasticiteit, aardappel
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Nitrogen plasticity of organic potato varieties

Abstract / summary in English:

Yield level and yield securit in organic potato growing are often low as a result of a relatively low nitrogen input and a unpredictable nitrogen dynamics. Reseachers developed selection criteria to be used by breeding companies to select varieties with a high level of nitrogen plasticity. These are varieties that can cope with a relatively low nitrogen input and react adequately to an unprodictable nitrogen availability combined with abiotic stress. It appears that nitrogen uptake and ealiness of a variety are connected. Later varieties use nitrogen more efficiently, but early varieties use the collected nitrogen more efficiently for the production of tubers. Also the speed and rate of soil cover are connected to the ripening class 'early' of 'late'. A couple of traits, for example the period of time with maximum soil cover bij the crop and the Leaf Area Index (LAI = square meters of foliage above one square meter of soil) are connected with yield, but the this correlation is different for different varieties. Varietal differences for nitrogen plasticity seem to exist.


Keywords in English: selection criteria, nitrogen plasticity, potato