Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Cock, L. de, P. de Meyer, J. de Wit, L. Lauwers, B. Wolput. 2009. Achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische land- en tuinbouw in Vlaanderen. 126 p.

Aantal pagina's: 126

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van:


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische land- en tuinbouw in Vlaanderen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In opdracht van de Vlaamse overheid heeft het Louis Bolk Instituut, samen met het Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ILVO), een studie uitgevoerd naar de bedrijfseconomische gevolgen van de omschakeling van gangbare naar biologische landbouw. Aanleiding voor de studie waren een mogelijke herziening van de hoogte van de overheidssubsidie die biologische landbouwers in Vlaanderen hiervoor ontvangen en het geringe aantal omschakelende agrariërs.
Conclusie van de studie is dat voor veel bedrijven omschakeling naar biologische landbouw een rendabel alternatief kan vormen. De studie bevestigt tevens een aantal fundamentele kwetsbaarheden en obstakels. Transitiekosten (het vergaren van nieuwe kennis en marktcontacten, de afzet van de producten en voor sommige bedrijven desinvesteringen tijdens de overgangsperiode) kunnen een groot obstakel vormen voor omschakeling omdat deze transitiekosten pas na vele jaren worden terugverdiend. Daarnaast kan het risico op marktfalen goed bedrijfsresultaat in de weg staan. Deze kwetsbaarheden en obstakels manifesteren zich vooral op bedrijfsniveau waardoor ze moeilijker toewijsbaar worden naar teeltniveau. Een van de aanbevelingen is daarom om (ook) instrumenten te ontwikkelen die de overgangskosten en het risico op marktfalen verminderen.
Doordat omschakeling voor veel bedrijven een aantrekkelijke optie lijkt en belangrijke kostencomponenten zich vooral op bedrijfsniveau manifesteren is een blijvende en op hectarebasis teruggebrachte ondersteuningspremie voor biologische landbouw nog slechts beperkt te verantwoorden. Aangezien prijzen continue wisselen en de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens beperkt is, is ook een ‘beslissingsondersteunend rekenmodel’ opgeleverd waarmee berekeningen gemakkelijk later opnieuw gedaan kunnen worden.


Trefwoorden in Nederlands: biologische landbouw, Vlaanderen, bedrijfseconomie, risico, omschakeling, transitie, transactiekosten, subsidie, beslissingsondersteunend rekenmodel
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Subsidies for organic horticulture and agriculture in Flanders

Abstract / summary in English:

By order of the Flemish government the Louis Bolk Institute together with the Flemish research institute for agriculture and fisheries (ILVO), has conducted a study on the economical consequences of conversion to organic agriculture. In the report it is concluded that conversion is an economical attractive alternative for many farmers. The study shows that transition costs can be substantial and major obstacle for farmers to convert to organic agriculture. Also it is shown that market failure (when products cannot be sold at the organic premium price) can be a considerable risk factor, threatening economical results of organic farms. Therefore it is recommended to develop instruments to reduce the transition costs and the risk of market failure.
As for many farms conversion is a viable option and some important costs components are difficult to translate on a hectare basis, the basis for direct support payments is limited. A decision support model is constructed to facilitate calculations in the future, as prices vary considerably


Keywords in English: organic agriculture, Flanders, farm economics, risk, conversion, transition, transaction costs, subsidies
Achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische land- en tuinbouw in Vlaanderen