Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Louis Bolk Instituut. 2008. Verschralingsnieuwsbrief # 1. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 0,9 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Fosfaat uitmijnen in natuurgebieden


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Verschralingsnieuwsbrief # 1

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In Noord-Brabantse natuurgebieden liggen vele hectaren voormalige landbouwgronden. Hoge fosfaattoestanden in bodems van deze voormalige landbouwgronden staan natuurontwikkeling in de weg: ze verstoren de vestiging van bijzondere planten. Bovendien lekt het fosfaat naar het oppervlaktewater en grondwater waarmee de waterkwaliteit in en buiten natuurgebieden wordt beïnvloedt. Het traditionele verschralingsbeheer (maaien en afvoeren zonder bemesting) verloopt relatief langzaam omdat door een tekort aan stikstof en kali de productie terugloopt en daarmee ook de afvoer van fosfaat.
Fosfaat kan uit zulke gronden worden verwijderd door uitmijnen. Uitmijnen is het gericht verschralen door middel van een gewas waarbij de productie op peil wordt gehouden om daarmee maximale fosfaat afvoer te krijgen. In traditioneel verschralingsbeheer zijn stikstof en kali de beperkende factoren voor de gewasgroei. Klaver kan in stikstof voorzien door stikstofbinding uit de lucht. Na enkele jaren van gras/klaver teelt wordt kali de beperkende factor
en valt de productie weg. Door gras/klaver te telen met kalibemesting wordt de productie op peil gehouden en wordt er een zo groot mogelijke hoeveelheid fosfaat met het gewas afgevoerd.


Trefwoorden in Nederlands: natuurbeheer, verschralen, uitmijnen, gras-klaver, kalibemesting, fosfaatoverschot, Hengstven, natuurbeheer
Verschralingsnieuwsbrief # 1