Mobile nav

Over ons

Home >> Over ons

Onderzoek vanuit de hele context

Wij zijn een onafhankelijk internationaal kennisinstituut ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid, met de natuur als kennisbron. Dankzij praktijkgericht onderzoek en advies dragen wij vanuit multidisciplinaire teams al meer dan 40 jaar bij aan gezonde bodems, planten, dieren en mensen in hun onderlinge samenhang. Wij kijken, denken en handelen vanuit het besef dat processen en elementen samenhangen. Bij deze integrale aanpak, de systeembenadering, benaderen wij onderzoeksvragen niet geïsoleerd, maar altijd vanuit de hele context. Want wat hebben we aan een deeloplossing als die niet werkt binnen het geheel?

Praktijkgerichte oplossingen voor de klant

Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van EZ, de Europese Commissie, ZonMw, Provincies, waterschappen, natuurorganisaties, stichtingen, kenniscentra voor Integrative Medicine en het bedrijfsleven. Zij waarderen onze integrale visie op duurzame landbouw, voeding en gezondheid en ons vermogen om via een systeembenadering oplossingen aan te dragen. Want in plaats van geïsoleerde deelvragen te beantwoorden, plaatsen wij  een vraagstuk in de brede context en zoeken we naar antwoorden vanuit het hele 'systeem'. Bovendien werken we nauw samen met de praktijk. Daardoor zijn onze oplossingen, kennis en adviezen praktisch en goed toepasbaar en leiden ze tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem.

Het Louis Bolk Instituut biedt:

  • Grensverleggend onderzoek: wij zijn vernieuwend, innovatief en soms baanbrekend
  • Aantoonbare resultaten: wij werken vanuit de wetenschappelijke methoden naar aantoonbare resultaten toe
  • Samenhangende methodologie: wij werken vanuit een systeembenadering
  • Toepasbare kennis en oplossingen: wat wij bieden is bruikbaar voor onze doelgroepen en wordt daadwerkelijk toegepast.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn een middelgrote onderzoeks- en adviesorganisatie in Driebergen, opgericht in 1976. We werken nauw samen met de Afrikaanse partnerorganisatie Agro Eco-Louis Bolk Institute in Accra (Ghana). De systeembenadering (het werken vanuit samenhang), respect voor de integriteit van het leven en de participatieve opzet van ons werk, staan bij ons centraal.

Louis Bolk was hoogleraar humane anatomie aan de Universiteit van Amsterdam (1866 - 1930). "Hoe ruimer zou onze opvatting van het leven zijn, indien het ons gegeven ware dit eens te bestuderen met verkleinglazen."

Structuur en organisatie

De Stichting Louis Bolk Instituut heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), met RSIN 005182736. Aan het hoofd staat prof. dr. ing. Jan Willem Erisman, directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en bestaat sinds 1 juli 2015 uit:

  • drs. P.L.B.A. van Geel, voorzitter
  • dhr. W. Lageweg
  • dhr. A.J. Zwart
  • prof.dr.ir. A.J. van der Zijpp

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vacatievergoeding van € 3.000,- en de voorzitter van € 5.000,-. Het beleidsplan van de organisatie kunt u downloaden, evenals het jaarverslag  en het Bestuursverslag 2015 met jaarrekening. Medewerkers worden individueel beloond voor hun werkzaamheden conform het Arbeidsreglement van de Stichting Louis Bolk Instituut, waarin het beloningsbeleid en de salarisschalen zijn opgenomen. Volgens artikel 5, lid 4 van de Statuten geschiedt vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder door de Raad van Toezicht.Bij het Louis Bolk Instituut gaan we ervan uit dat landbouw, voeding en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn