Mobile nav

Mengteelten in de Nederlandse akkerbouw

Home >> Duurzame landbouw >> Veredeling >> Mengteelten
Mest en gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw hebben vaak negatieve bijeffecten voor het milieu. Zo spoelen meststoffen uit in het oppervlaktewater, dat daardoor ernstig vervuilt. Herbiciden onderdrukken onkruid, maar tasten het bodemleven aan. Met twee teelten gemengd op één perceel zou je aan deze bezwaren tegemoet kunnen komen. In de wetenschappelijke literatuur zijn de voordelen van mengteelten breed aangetoond.  In het Europese project Remix (2017-2021) wordt onderzocht hoe mengteelten het beste in de praktijk gestimuleerd kunnen worden. Het gemengd zaaien zorgt voor een dubbele dekking en meer nutriënten waardoor boeren bijvoorbeeld minder mest of chemische bestrijding hoeven in te zetten. Zo dragen mengteelten bij aan een duurzame vorm van landbouw.

Mengteelten in de praktijk

Sommige agrarische ondernemers hebben al enige ervaring met mengteelten. Denk bijvoorbeeld aan of lupine met graan of graan gecombineerd met klaver. Klaver bindt stikstof, mobiliseert fosfaat, en voorziet het graan van de benodigde mineralen. Feit is wel dat het mengen van teelten in de praktijk niet eenvoudig is. Het zaaien, onderhouden en oogsten van gemengde gewassen is ingewikkelder dan bij enkelvoudige teelten. In het Remix-project wordt daarom onderzocht hoe mengteelten zo goed mogelijk geïmplementeerd kunnen worden op het agrarische bedrijf. Verder kijken de onderzoekers naar de biodiversiteit boven en onder de grond, en onderzoeken ze het effect van mengteelten op hardnekkige bodemproblemen zoals aaltjes. Bij het onderzoek zijn maar liefst 23 Europese onderzoeksinstituten en universiteiten betrokken. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut kijken specifiek naar de methodologie van ketengericht werken en onderzoeken hoe Nederlandse akkerbouwgewassen veredeld en geschikt gemaakt kunnen worden voor mengteelt.

Multi-actor benadering in het onderzoek

Dankzij de deelname van alle schakels in de keten (boeren, handel, verwerkers en fabrikanten) is de kans groter dat mengteelten nadien succesvol geïmplementeerd kunnen worden. Tijdens het onderzoekstraject kunnen de ketenpartijen namelijk samen oplossingen verzinnen voor praktische problemen die zich in een mengteelt voordoen. Naast onderzoek is er in het project ook veel aandacht voor kennisverspreiding. Zo worden er portals ontwikkeld met overzichtelijke informatie over mogelijke combinaties van gewassen, voor- en nadelen, nutriëntenefficiëntie, etc.

Organisatie

Het Remix-project loopt van 2017 tot en met 2021 en wordt gefinancierd vanuit het Europese Horizon 2020-programma. De Franse onderzoeksinstituut INRA coördineert het project dat in 11 Europese lidstaten wordt uitgevoerd. Voor meer informatie, zie http://www6.inra.fr/remix-intercrops/.  

 

  

 

Mengteelt gele lupine met graan

Projectleider

Floor C. van Malland MSc

Onderzoeker Veredeling & Innovatieve Teelten