Mobile nav

Natte teelten als alternatief landgebruik in het veenweidengebied

Home >> Duurzame landbouw >> Klimaat >> Natte teelten als alternatief landgebruik in het veenweidengebied

Het project Veen, Voer en Verder (2015 - 2018) heeft als doel de mogelijkheden te onderzoeken van natte (voer)teelten als riet, lisdodde, miscanthus, wilde rijst en wilg in het veenweidegebied. In delen van het veenweidegebied wordt het waterpeil namelijk verhoogd of is dit een voornemen. Een hoger waterpeil voorkomt bodemdaling en veenverlies. Daarnaast wordt deze maatregel ingezet om water te kunnen bergen en zuiveren, natuurwaarden te verhogen en de CO2-uitstoot te verminderen. Het huidige landgebruik in het veenweidegebied is hoofdzakelijk melkveehouderij. Vanuit het perspectief van melkveehouders betekent vernatting dat hun huidige bedrijfsvoering onder druk komt te staan en daarmee de rentabiliteit van hun bedrijf. 

Onderzoeksvragen

De belangrijkste vragen in het project Veen Voer en Verder zijn: zijn nieuwe gewassen teelbaar en inpasbaar op melkveebedrijven in het veenweidegebied? Zijn ze goed te telen en te oogsten? Is het gewas toepasbaar als voer en/of strooisel en levert dat bedrijfseconomisch ook iets op? Een vervolgvraag is of de teelten drager kunnen zijn van een overgang naar andere verdienmodellen. 

Projectopzet

De onderzoekers voeren experimenten uit in het veld (Veenweiden Innovatie Centrum, Zegveld) en in de kas (Radboud Universiteit, Nijmegen). Op Zegveld zijn proefpercelen aangelegd met lisdodde, riet, wilg, miscanthus, rijst en pijlkruid. Er wordt gekeken naar zaai- en plantmethodes, bemesting, onkruid bij verschillende waterpeilen, broeikasgasproductie, oogstmethodes, bewaarmethodes, voederwaarde en geschiktheid als strooisel. Het Louis Bolk Instituut kijkt o.a. in welke vorm koeien de lisdodde het liefst eten en hoe die ingepast kan worden in hun rantsoen. Ook zijn er demonstratieveldjes aangelegd met wilde rijst en pijlkruid of duck potato, een knolgewas dat in het water groeit.

Vernieuwend

Vernieuwend en uitdagend aan het project Veen, Voer en Verder is dat onderzoekers zoeken naar inpassing van natte teelten op melkveebedrijven. Nergens anders wordt op deze manier gekeken naar voederwaarde, bewaarmethodes, smakelijkheid voor melkvee en rentabiliteit van lisdodde.

Projectpartners en financiering

De uitvoering is in handen van het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC), Louis Bolk Instituut en Radboud Universiteit. Het project wordt gefinancierd door Utrecht-West (provincie Utrecht) in het kader van Agenda Vitaal Platteland, door de Provincie Zuid-Holland in het kader van het Programma Systeeminnovatie in de Veenweiden en Radboud Universiteit in samenwerking met ERA-NET FACCE-JPI.

Lisdodde is een van de nieuwe voedergewassen in het veenweidegebied waarnaar onderzoek gedaan wordtProjectleider

Nick J.M. van Eekeren

Agrobiodiversiteit en Duurzame Veehouderij
Publicaties

Natte teelten voor het veenweidengebied (2019)
Verkenning van de mogelijkheden van lisdodde, riet, miscanthus en wilg